Markedskommentar

for mai 2020

Tørr og kjølig måned, men fortsatt lave priser

Mai ble en kald og tørr måned. Måneden endte med 82% av normalt med nedbør i Norge og bare 52% i Sverige. Temperaturene var i gjennomsnitt under normalen både i Norge og Sverige. I sum gav dette tilsig på 52 % av normalen.

Den hydrologiske balansen falt i slutten av måneden til i ca 24 TWh over normalt. På grunn av den kalde mai-måneden og at snøen ligger høyt, er smeltingen kraftig forsinket. Det betyr at vannmagasinene tappes noe mer og at snømagasinet øker betydelig i forhold til årstiden.

Værprognosene for første halvdel av juni viser relativt normale nedbørsmengder og temperaturer i overkant av normalen

Kullpriser og CO2-priser danner grunnlaget for kullkraftprisen. Denne er en viktig prisdriver for kraftprisene. CO2-prisen fallt betydelig fra 12. mars og var ned i 14€/tonn. Gjennom april hentet prisene seg noe inn og endte rundt 20€/tonn. I mai har vi fortsatt hatt noen bevegelser, med priser som endte i overkant av 21€/tonn. Kullprisen har vært relativt stabil gjennom mai. Den har i hele måneden pendlet rundt 52 $/tonn. Dette i sum betyr at marginalprisen for å kjøre kullkraft har vært uendret på ca 35€/MWh i det korte bildet og i området 37 - 39 €/MWh videre fremover.

Gasskraften er fortsatt billigere enn kullkraft. De siste to måneders noe høyere CO2-pris har gitt gasskraft styrket konkurransekraft i forhold til kullkraft. Marginalprisen på gasskraft er ved utgangen av måneden 22 €/MWh. Dette betyr at det fortsatt kjøres gasskraft der det er mulig og at dette gir mindre CO2-utslipp over tid.

Systemprisen på Nord Pool hentet seg noe inn i midten av måneden. Vi hadde i en periode rund 12 – 14 €/MWh. Måneden samlet ble allikevel levert på 8,34 €/MWh. Variasjonene i områdepriser var noe lavere enn i april. Fortsatt er Sør-Norge lavest og Nord Norge og Sverige noe over systempris. Finland og Danmark var fortsatt betydelig høyere enn systempris med i underkant av 20 €/MWh i snitt.

Tilgjengelighet på kjernekraften falt videre til 64,2% gjennom mai. Det er fortsatt lave priser og forsert revisjon av enheter som er grunnlag for den lave tilgjengeligheten. De lave prisene har medført at aktørene tar ut reaktorene tidligere enn annonsert og starter de opp senere. Prisene gjennom mai er fortsatt lavere enn driftskostnadene i anleggene.

Våre fundamentale prisprognoser viser nedsidepotensiale frem til og med september. Prisene videre vil avhenge av avvik i hydrologi, men våre prognoser viser oppside på sommer 2021 og årene fra 2022 og videre. Potensialet er på mellom 3 og 5 €/MWh.

 

for april 2020

Mer normal hydrologi i måneden, men fortsatt lave priser

April var måneden der nedbøren ble mer normal igjen. Den endte med 118% i Norge og bare 70% i Sverige. Temperaturene var i gjennomsnitt i overkant av normalen både i Norge og Sverige. I sum gav dette tilsig på 101% av normalen.

Den hydrologiske balansen holdt seg gjennom måneden stabil på rundt 30 TWh i overskudd. Fortsatt er det slik at 85% av overskuddet ligger i Norge og 20% i Sverige. Det er også slik at 80% av overskuddet er i form av snø og resterende mer enn normalt i vannmagasinene.

Værprognosene for første halvdel av mai viser relativt normale nedbørsmengder og temperaturer i underkant av normalen

Kullpriser og CO2-priser danner grunnlaget for kullkraftprisen. Denne er en viktig prisdriver for kraftprisene. CO2-prisen startet et betydelig fall den 12. mars, og var i dagene etterpå handlet ned på 14, 3€/tonn. Gjennom april har prisen på CO2 steget til rundt 20€/tonn og pendlet mellom 22 og 19€. Kullprisen har falt ca. 2 $/tonn gjennom måneden, fra 54,5 $/tonn til 52,5 $/tonn (yr 21 kontrakten). Dette i sum betyr at marginalprisen for å kjøre kullkraft har steget ca 2€/MWh, hovedsakelig på grunn av styrket CO2-pris. Marginalprisen for kullkraft er 35 €/MWh de første månedene og i området 37 - 39 €/MWh videre fremover.

Gasskraften er fortsatt billigere enn kullkraft. Den siste månedens noe høyere CO2-pris har gitt gasskraft styrket konkurransekraft i forhold til kullkraft. Marginalprisen på gasskraft er ved utgangen av måneden 25 €/MWh. Dette betyr at det fortsatt kjøres gasskraft der det er mulig og at dette gir mindre utslipp over tid.

Systemprisen på Nord Pool falt kraftig videre til et historisk bunnivå for de siste 20 årene, til 5,3 €/MWh. Dette er 3,7 €/MWh lavere enn forrige måned. Områdeprisene hadde fortsatt store variasjoner i april, der Norge var lavest og nokså nær systempris. Sør-Sverige, Danmark og Finland var høyest med ca 20 €/MWh i perioder med lite vind.

Tilgjengelighet på kjernekraften falt kraftig til 77,5 gjennom april. Årsaken til redusert produksjon fra kjernekraft er i tillegg til de lave prisene, at revisjonssesongen starter snart. De lave prisene har medført at aktørene tar ut reaktorene tidligere enn annonsert, igjen på grunn av lave priser. Prisene gjennom de siste to månedene er lavere enn driftskostnadene i anleggene

Våre fundamentale prisprognoser viser nedsidepotensiale i de første 3-4 måneder. Usikkerheten øker når vi kommer ut til august-september og videre. Vi tror høsten og neste vinter vil bli veldig følsom for avvik i hydrologi både på oppsiden og nedsiden. Årskontraktene videre frem ligger fortsatt med en oppside på 3-5 €/MWh

 

for mars 2020

Fortsatt styrket hydrologi og fallende priser.

Mars var igjen en måned med over normal nedbør. 138% i Norge og 119% i Sverige. Temperaturene var i gjennomsnitt over normalt for Norge og Sverige. I sum gav dette tilsig på 147% av normalen.

Den hydrologiske balansen styrket seg marginalt videre gjennom mars. Mildvær har gjort at den hydrologiske balansen i slutten av uke 14 er pluss 29,9 TWh, mot et overskudd på 28,5 TWh i starten av måneden. Som vi ser av grafen er hydrologisk balanse på denne tiden av året betydelig over det vi har sett tidligere. Omkring 80% av overskuddet ligger i Norge og de resterende 20% i Sverige.

Værprognosene for første halvdel av april viser relativt normale nedbørsmengder og temperaturer som er over normalt i starten og nokså nær normalen i siste del av perioden.

Kullpriser og CO2-priser danner grunnlaget for kullkraftprisen. Denne er en viktig prisdriver for kraftprisene. CO2-prisen startet et betydelig fall den 12. mars, og var i dagene etterpå handlet ned på 14, 3€/tonn. Den stabiliserte seg etter hvert i området 15 til 17€ og i slutten av måneden ble den handlet på 17,3€/tonn. Kullprisen har falt ca. 3,5 $/tonn, fra 57,5 $/tonn til 54,5 $/tonn (yr 21 kontrakten). Dette i sum betyr at marginalprisen for å kjøre kullkraft har falt den siste måneden. Marginalprisen for kullkraft er 36 €/MWh de første månedene og i området 37 - 39 €/MWh videre fremover.

Gasskraften er fortsatt billigere enn kullkraft, men med det store fallet vi har hatt i CO2 har differansen mellom gasskraft og kullkraft blitt mindre. Marginalprisen på gasskraft er ved utgangen av måneden 26 €/MWh. Dette betyr at det fortsatt kjøres gasskraft der det er mulig og at dette gir mindre utslipp over tid.

Systemprisen på Nord Pool falt videre til 9,0 €/MWh. Dette er 4,07 €/MWh lavere enn forrige måned. Områdeprisene hadde store variasjoner i mars, der Norge var lavest og nokså nær systempris. Sør-Sverige, Danmark og Finland var høyest med ca 20 €/MWh.

Tilgjengelighet på kjernekraften har vært på ca. 92% gjennom februar. Årsaken til redusert produksjon fra kjernekraft i mars er de lave prisene vi hadde i perioder. Prisene i enkelperioder var lavere enn det det kostet å produsere kraft fra kjernekraftverkene og da reduserte eierne av verkene kraftproduksjonen. I tillegg tas det ekstra vedlikehold som kan gjøres med aktuell bemanning

Fundamentalprognosene er som i februar. Selv om prisene har falt er våre fundamentale prognoser omtrent som i siste rapport. Dvs at våre fundamentale prisforventninger ligger rundt prisene i markedet frem til høsten. Fra høsten og videre fremover ligger våre forventninger 3 – 5 € høyere enn markedsprisene.

 

 

for februar 2020

Vedvarende lave priser.

Februar måned var over normalen hva gjelder nedbør, 180% i Norge og 113% i Sverige. Temperaturene var i gjennomsnitt over normalt for Norge og Sverige. I sum gav dette tilsig på 219% av normalen. 

Den hydrologiske balansen ble ytterligere styrket gjennom februar. Mildvær har gjort at den hydrologiske balansen i slutten av uke 9 er pluss 27,1 TWh, mot et overskudd på 17,7 TWh i starten av måneden.

Værprognosene for første halvdel av mars viser over normalen hva gjelder nedbør. Temperatur-prognosene for samme periode indikerer temperaturer litt over normalen for Norge, og 2 – 4 grader over det normale for Sverige.

Kullpriser og CO2-priser danner grunnlaget for kullkraftprisen. Denne er en viktig prisdriver for kraftprisene. CO2-prisen steg underveis i februar 2,5 € for så å falle tilbake til samme nivå den startet ut – mao uendret pris fra start til slutt av måneden. 23,3 €/tonn. 25 €/tonn har vært et teknisk nivå i lang tid. Vi må fortsatt vente for å se om det etableres under dette nivået. Kullprisen har falt ca. 2,5 $/tonn, fra 59,5 $/tonn til 57 $/tonn (yr 21 kontrakten). Dette i sum betyr at marginalprisen for å kjøre kullkraft har falt den siste måneden. Marginalprisen for kullkraft er 40 €/MWh de første månedene og 41 €/MWh videre fremover.

Siste året har vi sett en dreining i det europeiske kraftmarkedet, der gasskraft har blitt konkurransedyktig med kullkraft og per nå billigere enn kullkraft. Marginalprisen på gasskraft er nå 32 €/MWh. I et miljøperspektiv er dette svært positivt da denne endringen har medført mye lavere utslipp av CO2 i Europa.

Systemprisen på Nord Pool ble levert på 13,08 €/MWh. Dette er 11,02 €/MWh lavere enn forrige måned.

Tilgjengelighet på kjernekraften har vært på ca. 90% gjennom februar. Årsaken til redusert produksjon fra kjernekraft i februar er de lave prisene vi hadde i perioder. Prisene i enkelperioder var lavere enn det det kostet å produsere kraft fra kjernekraftverkene og da reduserte eierne av verkene kraftproduksjonen.

Våre fundamentale prisforventninger ligger rundt prisene i markedet frem til høsten. Fra høsten og videre fremover ligger våre forventninger 3 – 5 € høyere enn markedsprisene. Disse forventningene bekreftes også etter det betydelige fallet vi har hatt i markedsprisene.

 

Markedskommentar

for januar 2020

Betydelig sterkere hydrologi ga fallende priser.

Januar måned var over normalen hva gjelder nedbør,131% i Norge og 121% i Sverige. Temperaturene var i gjennomsnitt over normalt for Norge og Sverige. I sum gav dette tilsig på 253% av normalen

Den hydrologiske balansen ble betydelig styrket mot slutten av måneden. Mildvær har gjort at den hydrologiske balansen i slutten av uke 5 er pluss 17,7 TWh, mot et overskudd på 1,9 TWh i starten av måneden.

Værprognosene for første halvdel av februar viser over normalen hva gjelder nedbør. Temperatur-prognosene for samme periode indikerer temperaturer 4 – 6 grader over det normale.


Kullpriser og CO2-priser danner grunnlaget for kullkraftprisen. Denne er en viktig prisdriver for kraftprisene. CO2-prisen har sunket gjennom måneden fra ca. 24,4 €/tonn til 23,3€/tonn. 25€/tonn har vært et teknisk nivå i lang tid. Vi må fortsatt vente for å se om det etableres under dette nivået. Kullprisen har falt ca. 3 $/tonn, fra 62,5$/tonn til 59,5$/tonn (yr 21 kontrakten). Dette i sum betyr at marginalprisen for å kjøre kullkraft har falt den siste måneden. Marginalprisen for kullkraft er 41 €/MWh de første månedene og 44 €/MWh videre fremover.

Systemprisen på Nord Pool ble levert på 24,10 €/MWh. Dette er 12,69 €/MWh lavere enn forrige måned og 10,35 €/MWh lavere enn stengingskursen siste handelsdagen før levering.

Tilgjengelighet på kjernekraften har vært på ca. 100% gjennom januar. Som tidligere meldt, ble Ringhals 2 stoppet i slutten desember. Øvrige enheter er i full drift.

Våre fundamentale prisforventninger ligger fortsatt 1-2 € høyere enn markedet for produkter i 2020. På produkter lenger frem er forventningene 2-4€ høyere enn markedet. Disse forventningene bekreftes også etter det betydelige fallet vi har hatt i markedsprisene. Siden det forventes fortsatt mildt og vått vær fremover, er usikkerhet i markedsprisene og våre forventninger betydelige.

 

Markedskommentar

for desember 2019

Betydelig sterkere hydrologi ga fallende priser mot slutten av måneden.

Desember måned var over normalen hva gjelder nedbør, 126% i Norge og 106% i Sverige. Temperaturene var i gjennomsnitt over normalt for Norge og Sverige. I sum gav dette tilsig på 117% av normalen. 

Den hydrologiske balansen ble betydelig styrket mot slutten av måneden. Etter julehelgen kom et omslag i været som gjør at den hydrologiske balansen i slutten av uke 2 er pluss 5 TWh, mot et underskudd på 6 TWh i starten av måneden.

Værprognosene for første halvdel av januar viser nesten det doble av normal nedbør. Temperatur-prognosene for samme periode indikerer temperaturer 3 – 5 grader over det normale. I tillegg indikeres det betydelig høyere vind både i Norden og på kontinentet

Fallende kullpriser
Kullpriser og CO2-priser danner grunnlaget for kullkraftprisen. Denne er en viktig prisdriver for kraftprisene. CO2-prisen har vært stabil under måneden på ca. 25 €/ton. Dette er et teknisk viktig nivå og kan gi utslag begge veier. Kullprisen har falt ca 5 $/tonn. Dette i sum betyr at marginalprisen for å kjøre kullkraft har falt den siste måneden. Marginalprisen for kullkraft er 44 €/MWh de første månedene og 47 €/MWh videre fremover.

Lavere systempris
Systemprisen på Nord Pool ble levert på 36,79 €/MWh. Dette er 5,36 €/MWh lavere enn forrige måned og 4,41 €/MWh lavere enn stengingskursen siste handelsdagen før levering. Områdeprisene i Sør-Norge har vært over systemprisen, mens i Nord har områdeprisen vært under systempris.

Tilgjengelighet på kjernekraften har vært på ca. 93% gjennom november. Som tidligere meldt, ble  Ringhals 2 stoppet i slutten av måneden.

Vår fundamentale prisprognose har gjennom lang tid indikert høyere priser på de fleste produkter frem i tid. Den siste tidens nedgang i kull, gass og CO2, samt den kraftige forbedringen av hydrologien, er det små marginer igjen og vi forventer relativt flate priser fremover. Ytterligere endring i hydrologi eller brenselspriser vil endre dette bildet.