Hva er forbruksavgift?

Forbruksavgift for elektrisk kraft er en avgift som nettselskapene har ansvar for å kreve inn på vegne av staten. Næringskoden som blir satt av Enhetsregisteret i Brønnøysund bestemmer om bedriften har rett på en reduksjon eller fritak for denne avgiften. Det kan søkes 3 år tilbake i tid.

Reglene i korte trekk:

Husholdninger og næringskunder betaler generelt full avgift (2020: 16,13 øre/kWh eks. mva).

Bedrifter med næringskode 5 - 33 (SN2007) betaler redusert avgift (0,505 øre/kWh).
Redusert avgift gjelder bare for forbruk i selve produksjonsprosessen.

Datasentre, hvor et foretak driver lagring og prosessering av data som sin hovedvirksomhet, med faktisk uttak over 0,5 MW betaler redusert sats. 

Adgangen til å motta elektrisk kraft med redusert avgiftssats eller fritak fra avgift omfatter ikke leveranser til administrasjonsbygg. Som administrasjonsbygg anses bygg hvor arealet knyttet til administrasjon utgjør 80% eller mer av byggets totale areal. Det skal betales full avgift av all kraft levert til slike bygg.

Når flere typer virksomhet ligger bak samme måler, skal det foretas en fordeling på de ulike avgiftssatsene.

Kunden skal bekrefte skriftlig næringshovedområde til netteier med utskrift fra Enhetsregisteret som viser berettiget næringskode. Hvis kunden mener å oppfylle krav for redusert sats på anlegget uten berettiget næringskode i Enhetsregisteret, må han kontakte Enhetsregisteret for omregistrering. Det er datoen for registreringen i Enhetsregisteret som er retningsgivende for tidspunktet for endring av forbruksavgiften.

Det er kundens plikt å informere netteier om endringer i næringskode i Enhetsregisteret. Bedriftene er selv ansvarlige for å betale korrekt avgiftssats.

Enkelte anlegg får fullt fritak. Disse er:

  • Veksthusnæringen. Bekreftelse fra landbrukskontoret må foreligge før fritak gis.
  • Kjemisk produksjon, elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser, må fremlegge egenerklæring.
  • Bedrifter som er med i godkjente energieffektiviseringsprogram fra NVE, må fremlegge bekreftelse fra NVE.

Nærmere informasjon kan hentes hos Skatteetaten.