1. Generelt
Kraftleveringsavtale Tafjord Marked AS


a. Disse alminnelige avtalevilkår gjelder ved avtaler om strømprodukter og tilleggstjenester. Strømavtalen som er beskrevet nedenfor er forbeholdt bedriftskunder. Eventuelle særvilkår går foran alminnelige avtalevilkår.

b. Ved avtaleinngåelse må kunden oppgi fullstendig firmanavn, organisasjonsnummer, kontaktperson, faktura- og anleggsadresse, målepunktID og måleravlesing for selvavleste målere. Målerstanden må ikke være eldre enn 20 dager.

c. Ved bestilling gir kunden Tafjord Marked fullmakt til å:
• iverksette og melde inn leverandørbyttet til nettselskapet.
• innhente nødvendige opplysninger overfor nettselskapet, for å gjennomføre leverandørbyttet.
• melde ut- og innflytting til nettselskapet ved flytting. Selv om avtalen med nettselskapet inngås av Tafjord Marked i samsvar med fullmaktene over, blir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet.
• innhente målerverdier innen kl 09:00 etterfølgende dag, dersom kunden har installert avansert målersystem.

d. Dersom ikke annet er avtalt, må kunden selv sørge for oppsigelse av sine eksisterende avtaler. Tafjord Marked har ikke ansvar for konsekvenser av et eventuelt avtalebrudd mellom kunden og tidligere leverandør som følge av opphør av kraftleveranse.

e. Begge parter har taushetsplikt om alt som vedrører den annen parts drifts- og forretningsforhold. Dette skal ikke være til hinder for at Tafjord Marked kan benytte egen kunnskap om kunden i forbindelse med kredittvurdering, eller at Tafjord Marked kan gi opplysninger om kunden til offentlig myndighet eller privat part som har hjemmel i lov til å kreve slike opplysninger.

 

  
2. Leveringsvilkår

a. Tafjord Marked har rett til å foreta kredittvurdering av kunder og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling fra kunder der det foreligger saklig grunn for det. I slike tilfeller bortfaller alle Tafjord Markeds forpliktelser etter denne avtale i sin helhet

b. Strømleveransen fra Tafjord Marked starter vanligvis 2-3 uker etter inngått avtale.

c. Ved flytting følger avtalen kunden til ny adresse. Tafjord Marked gis ved denne avtale fullmakt til å kontakte kunden for innhenting av nødvending informasjon for registrering av Tafjord Marked som leverandør på den nye adressen.

d. Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for strømsalgsvirksomhet.

e. Priser oppgis eksklusiv merverdiavgift.

f. Tafjord Marked kan etter denne avtale endre priselementene (faste månedlige beløp) og avtalevilkårene med 14 dagers varsel, enten på vår hjemmeside, via direkte skriv til kunde på e-post eller på annen egnet måte. Dersom endringen er vesentlig, kan avtalen heves med umiddelbar virkning dersom kunden ikke aksepterer endringen. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel.


3. Betalingsvilkår

Når Tafjord Marked er betalingsmottaker:
a. Kunder der vi mottar måleverdier regelmessig fra netteier gjennom året, kan få avregning månedlig, annenhver måned, kvartalsvis, halvårlig eller årlig. Da vil beregnet beløp for inneværende periode være inkludert i fakturaen. Betalingsfrist er den første i måneden etter fakturautstedelse, eller på avtalt forfallsdato.

b. Beløp for perioden etter siste mottatte måleravlesning, og den siste dagen i forbruksperioden, blir beregnet ut fra gjeldende strømpris ved faktureringstidspunktet og forventet forbruk. Avregning basert på avlest eller stipulert målerstand, følger netteiers avlesningsperiode. Beregnet beløp for 1. periode kan være inkludert i samme faktura.

c. Kunden gir Tafjord Marked fullmakt til å motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på sine vegne i nettområder der Tafjord Marked tilbyr gjennomfakturering, slik at strøm og nettjenester kan faktureres under ett. Nettleieavtalen og kontraktsforholdet mellom nettselskapet og kunden er likevel uforandret, selv om fakturaen rettes til Tafjord Marked på kundens vegne. Ved helt eller delvis mislighold av kundens forpliktelser kan Tafjord Marked uten særskilt varsel avslutte kraftavtalen. Dersom kunden ikke ønsker felles faktura for kraft og nettleie, i nettområder der Tafjord Marked tilbyr gjennomfakturering må kunden avslutte kundeforholdet med melding til Tafjord Marked.

d. Kunden gir videre Tafjord Marked rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegne. Ved betaling til Tafjord Marked er nettselskapet fri sin forpliktelse ovenfor kunden. Beløpet godskrives kunden av Tafjord Marked ved at det utbetales fra Tafjord Marked eller godskrives kundens konto og avregnes i senere oppgjør.

 f. Om ikke annet er avtalt, sendes faktura på papir. Med papirfaktura kan det komme fakturagebyr i tillegg, etter de til enhver tid gjeldende satser.

 e. Avtale om EHF-faktura eller avtale om gjentatte direkte debiteringer (avtalegiro) kan videreføres med Tafjord Marked AS (org. nr.: 982 267 005 ) som ny betalingsmottaker.

g. Dersom kunden ikke betaler faktura innen forfallsdato, kan Tafjord Marked sende varsel om purring til kundens registrerte mobiltelefonnummer eller e-postadresse. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Dette gjelder også ved avtalt nedbetalingsplan. Forsinkelsesrentene kommer i tillegg til purregebyr. Tafjord Marked benytter rentesatsen som er satt av Finansdepartementet.


Betingelser for Tafjord Smart bedrift
1. Tafjord Smart bedrift er en avtale der kunden betaler innkjøpspris. Med innkjøpspris menes våre innkjøpspriser referert til en timeveid snittpris av spotprisen fra strømbørsen Nord Pool per måned med tillegg for tilhørende innkjøpskostnader i området der strømmen leveres.

2. Avtalen er innkjøpspris uten påslag opptil 50 000 kWh per år. For forbruk over 50 000 kWh tilkommer et påslag på 1 øre/kWh.

3. Tafjord Smart bedrift har i tillegg et fast månedsbeløp på kr 79, uavhengig av forbruk. 

4. Avtalen løper inntil den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.