Kursinnhold

Kurset tar sikte på å utvikle kompetanse innen bærekrafts- og miljøledelse. Kurset har en praktisk og teoretisk tilnærming. Du får en verktøykasse til å utvikle og implementere en strategi for bærekraft og miljøledelse.  

Denne vil bestå av systematisk kunnskapsbygging om bærekraft organisert i en trinnvis progresjon gjennom fire nivåer:

- Prosess
- Produkt/verdikjede
- Organisatorisk 
- Systemisk

Verktøyene referert til i denne modellen, spenner over både kvantitative og kvalitative metoder, og skal gjøre deltakerne kvalifisert til å bygge og implementere en bærekraftstrategi i bedriften.

Læringsresultat

Emnet skal gi forståelse av bærekraftsutfordringer, spesielt de utfordringene som egen virksomhet står overfor. Det skal utvikle kunnskap om bærekraftsmålene, miljøstyringsstandarder, miljøledelsesystemer og prinsipper for implementering av verktøy og metoder for å imøtekomme disse utfordringene. Det skal videre utvikle ferdigheter til å beherske alle sider ved miljøledelse i den hensikt å forbedre miljøprestasjon, redusere miljøkostnader og styrke virksomheters posisjon i et miljøbevisst marked, samt å kunne kommunisere miljøprestasjon knyttet til prosesser, produkter og tjenester til sine interessenter.

Forståelse - emnet skal gi forståelse av:
- globale bærekraftsutfordringer
- hvordan egen virksomhet/ulike aktiviteter påvirker bærekraftsutfordringene fra et systemperspektiv
- hvordan ulike tiltak, spesielt med fokus på miljø, kan bidra til en forbedring av egen miljøprestasjon

Kunnskap - emnet skal gi kunnskap om:
- FNs bærekraftsmål og prinsipper for identifisering og operasjonalisering virksomheter
- Internasjonale miljøstyringsstandarder og bærekraftstandarder
- Miljøledelsesystemer og prinsipper for implementring av verktøy og metoder til bruk i miljøarbediet i en virkomhet
- Bærekraftsindikatorer og rapporteringssystemer
- Revisjonsmetodikk

Ferdigheter – emnet skal utvikle ferdigheter til å:
- beherske alle sider ved miljøledelse i den hensikt å forbedre miljøprestasjon
- redusere miljøkostnader og styrke virksomheters posisjon i et miljøbevisst marked
- bruke indikatorer til å kommunisere sine prestasjoner knyttet til virkomhetens signifikante bærekraftsmål – implementere miljøledelse i organisasjonen

Oppbyggingen av programmet

Kurset er delt i fire moduler: 

Modul 1 skal gi kunnskap og forståelse av verktøy og prinsipper på produksjonsprosessnivå:
- Introduksjon til analyseverktøy som Input-Output-analyse (IO) og Material Flow Analyse (MFA) for prosessendring og forbedringer
- Prinsipper for renere produksjon (CP) og ressurseffektivitet 

Modul 2 skal gi kunnskap og forståelse av verktøy og prinsipper på produktnivå:
- Introduksjon til livssyklustenking, Life Cycle Assessment (LCA) og Carbon / Water footprint (C / WFP)
- Introduksjon til kommunikasjonsverktøy som miljømessig produktdeklarasjon (EPD)
- Prinsipper og strategier for design for miljø (DfE)

Modul 3 skal gi kunnskap og forståelse av verktøy og prinsipper på bedriftsnivå:
- Introduksjon til miljøledelssystemer (EMS), til strategier og prinsipper for livløps styringssystemer (LCM) og bærekraftige forretningsmodeller (SBM).
- Introduksjon til støtteverktøy for miljøstyring som EPE (Environmental Performance Evaluation) og Key Performance Indicators (KPI)
- Introduksjon til verktøy for rapportering og kommunikasjon av bærekraftsprestasjoner, for eksempel Global Reporting Initiative (GRI)

Modul 4 skal gi kunnskap og forståelse for bærekraft på systemnivå:
- Viktige internasjonale organisasjoner, avtaler og regulering for bærekraftig utvikling
- Systemnivåkonsepter for bærekraft som Corporate Social Responsibility (CSR), Industrial Ecology (IE) og Systems engineering (SE).
- Prinsipper og verktøy for interessentdialoger i en selskapsstrategi.