Stor verdi av et godt trykkluftsystem

Tenker du over hvor dyrebar luften din er? Eller sagt på en annen måte; er du bevisst verdien i et riktig dimensjonert og godt vedlikeholdt trykkluftsystem? For eksempel er en lekkasje i systemet er proporsjonal med trykket. Ved å senke trykket 1 bar reduserer man energibehovet med 7%.

På årets første Tafjord EnergiArena-samling hadde vi med oss Gunnar Nordheim og Jan Are Haagensli fra Atlas Copco. De holdt et godt faglig foredrag om kompressorer og distribusjonsnett.

Store kostnader med trykkluft
Totalkostnadene ved å produsere og distribuere trykkluft består av prisen på selve utstyret, installasjonskostnader samt driftskostnader. Det er vanlig at en livssykluskost regnes over en 10 års periode. Man regner her at over 70 % av total kostnaden fordeler seg på driftsutgiftene.

Energiforbruket pr.m3 produsert trykkluft varierer fra anlegg til anlegg. Følgende faktorer kan nevnes; anleggets størrelse, utnyttelsesgrad, type kompressor, krav til trykklufts kvalitet, krav til nett trykk, krav til tilgjengelighet og drift av hjelpesystemer som kjøling. 

Tenk energiøkonomisering!
Her er det viktig å tenke energiøkonomisering. Å ta seg tid til å kartlegge og analysere de ovennevnte punktene for dermed å oppnå optimal kostnadsreduksjon. Hvilken luftkvalitet har man faktisk behov for? Filtrer reduserer trykket og øker dermed energiforbruket. Kan man fjerne filtret? Eller kanskje det er hensiktsmessig å overdimensjonere det?

Gjenvinning av varmeoverskudd
Et annet viktig aspekt for å redusere egen kostnad er energigjenvinning. Finne muligheter for å ta vare på og nyttiggjøre den varmeenergien som frigjøres ved trykkluftproduksjon. Eksempelvis varmluft, eller varmtvannsoverføring, til oppvarming av egne lokaler, eller til eksterne nærliggende bygg som kan kjøpe energien.

Dyre lekkasjer
Som en siste ting å ta med seg så kan man aldri innprente nok at lekkasjer står for det største energitapet i et trykkluftanlegg. Det er ikke nødvendigvis store lekkasjer, som er lette å oppdage og å få ordnet, som man trenger å være bevisst. Det er de mange små lekkasjene, lekkasjer i drenerigsventiler, flenser, regulatorer og rørforbindelser gjennom hele anlegget. Det er disse som kan bety et formidabelt økonomisk tap. Her er det rett fokus og bevisstgjøring som gjelder.