Eierstyring/ledelse

TAFJORD vektlegger betydningen av og har forpliktet seg til en høy standard i konsernets eierstyring og selskapsledelse.

I denne redegjørelsen gis en beskrivende oppsummering av prinsipper og praksis i konsernets eierstyring og selskapsledelse innenfor områdene;

 

  • Virksomhet
  • Selskapskapital og utbytte
  • Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående aksjeeiere

  • Aksjenes omsettelighet

  • Generalforsamling

  • Valgkomité

  • Styret - sammensetning og uavhengighet

  • Styrets arbeid

  • Risikostyring og intern kontroll

  • Godtgjørelse til styret

  • Godtgjørelse til ledende ansatte

  • Informasjon og kommunikasjon

  • Selskapsovertakelse

  • Revisor

 

TAFJORD følger Oslo Børs IR-anbefaling av 10. juni 2014 så langt anbefalt informasjon er aktuell for konsernets interessenter.

 Last ned hele redegjørelsen her