AMS - smart strøm

AMS er en forkortelse for avanserte måle- og styringssystemer. Smarte strømmålere med automatisk avlesing inngår i systemet.

AMS er et system for toveiskommunikasjon og toveisinformasjon som gjør det mulig for nettselskapet å fjernavlese måleverdier. Ved et slikt system vil det også bli registrert timesverdier og det vil være mulig med både lokal (kundestyrt) og sentral laststyring.

Lokal laststyring betyr at kunder selv kan programmere av/på-styring av forskjellige kurser/apparater i eget hus. Det vil også være mulig å programmere styringen av forbruket ut fra kraftpriser eller tidsvariable overføringstariffer. Kunden kan også styre forbruket ut fra øyeblikksforbruket, for eksempel ved at en "maksimalvokter" kobler ut belastninger hvis forbruket overstiger et forutbestemt nivå.

Sentral laststyring betyr at styresignalene kommer fra en annen aktør enn kunden selv. Eksempler på en slik aktør kan være nettselskap, kraftleverandør eller en leverandør av ENØK-tjenester. Teknologien vil også kunne omfatte dataverktøy for avlesning av eget forbruk. På denne måten vil forbrukerne løpende kunne følge utviklingen i eget strømforbruk.

Med innføringen av AMS får kundene en automatisk strømmåler, som gir mulighet for bedre kontroll med eget energiforbruk, samt at måleravlesningene vil skje automatisk.

Olje- og energidepartementet har, etter flere utsettelser av fristen, bestemt at smarte strømmålere skal tas i bruk i hele landet fra 1. januar 2019.

→ Olje- og energidepartementet (www.regjeringen.no/no/dep/oed/)