Nord Pool

Nordisk elektrisitetsbørs. Nøytralt organ som gir mulighet for krafthandel basert på tilbud og etterspørsel gjennom offentlig kjente prissignal.

Verdens første internasjonale børs for omsetning av elektrisk energi. Statnett Marked AS ble etablert i 1993.

Fra 1996 ble børsområdet utvidet til å omfatte også Sverige med det svenske sentralnettselskapet Svenska Kraftnät som medeier (50 %). Selskapet byttet da navn til Nord Pool. Det er et nøytralt organ som gir mulighet for krafthandel basert på tilbud og etterspørsel gjennom offentlig kjente prissignal.

De danske og finske sentralnettselskapene Fingrid og energinet.dk kom inn som eiere i 2002, og børsområdet ble tilsvarende utvidet. I 2012 ble det inngått avtale med de baltiske sentralnettselskapene Elering (Estland), Augstsprieguma Tīkls (Latvia) and Litgrid (Litauen) om utvidelse av børsområdet og inntreden som aksjonær.

Én type børshandel omfatter kontrakter av varighet en time, gjelder for fysisk levering neste døgn og fastlegges ut fra den pris som balanserer tilbud og etterspørsel. Dette markedet kalles spotmarkedet.

Et stort antall aktører fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og andre land handler elektrisk energi på Nord Pool. Statnett og Svenska Kraftnät har hver for seg ansvaret for at det alltid er balanse mellom uttak og innmating av kraft i alle deler av systemet i Norge og Sverige. Norske kroner ble benyttet som handelsvaluta på børsen inntil man fra 2006 gikk over til euro.