tafjord-aarsrapport-2016.jpg

Markedskommentar

Markedskommentar januar 2018:

Gjennomsnittlig systempris for desember ble lavere enn gjennomsnittlig pris for november. Målt mot normalt for årstiden var desember våt med 30% mer nedbør enn normalt, temperaturen lå godt over normalt og vi hadde også litt mer vind enn normalt. En viktig grunn til prisnedgangen fra november til desember kan tilskrives den høye nedbøren gjennom begge månedene, samt at november var mer vindfattig enn desember. Juleuken med lavt strømforbruk samt høyere kjernekraftproduksjon i desember enn i november er også med på å forklare prisnedgangen.

 2017 fulgte trenden vi har sett de siste 6-7 årene med våtere, mildere og mer vindfulle år enn normalvær basert på historisk gjennomsnitt.  2017 hadde totalt 13% mer nedbør enn det som er definert som normalvær, og var mye våtere enn 2016. I 2016 fikk Norden nedbør som representerte 185,6 TWh energi, mens i 2017 fikk vi 224,3 TWh. (TWh – En terrawattime er en milliard kilowattimer.) Gjennomsnittstemperaturen for både 2016 og 2017 var godt over normaltemperatur. Gjennomsnittlig systempris for i strøm i Norden i 2017 ble 9,3% høyere enn i 2016. Høyere marginalkostnad på kullkraftproduksjon og CO2 kvoter er en viktig forklaring på prisøkningen.

I skrivende stund er værvarslene ganske tørre for Norden neste 15 dager, mens vi forventer en relativt normal temperatur. Basert på normalt vær forventer vi en ganske stabil pris ut februar og deretter fallende priser i mars. Ved inngangen til det nye året er den hydrologiske situasjonen i Norden god med overskudd i vannmagasinene og i snømagasinene i fjellene både i Norge og Sverige. Dette burde tilsi en høy produksjonsvilje hos vannkraftprodusentene. Dog er strømprisene i vinter svært sensitive for vind og temperatur og kalde perioder med lite vind kan raskt øke prisene vesentlig.

 

Markedskommentar desember 2017: 

Den felles nordiske prisen på strøm, også referert til som systemprisen, økte i gjennomsnitt 12,6% fra oktober til november måned. De 5 forskjellige prisområdene for strøm i Norge hadde grovt sett samme utviklingen. Prisområder for strøm oppstår grunnet begrensninger i overføringskapasitet i strømnettet, hvor inndeling i prisområder er den mest effektive måten å styre strømmen der den trengs mest.

Prisstigningen kom til tross for at det kom mer nedbør og var mildere enn normalt, samt at all nordisk kjernekraft kom i produksjon i løpet av november. Grunnen til at prisene steg i løpet av november kan tilskrives utviklingen i vind og temperatur. I oktober var det vesentlig mer vindkraftproduksjon enn normalt, mens det i november var litt mindre enn normalt. Både oktober og november var relativt milde måneder med temperaturer over normalen, men temperaturen faller likevel raskt i perioden frem mot jul. Mye av nedbøren som kom i november kom som snø og la seg i fjellene i Norge og Sverige. Dette er snø som etter all sannsynlighet ikke kommer til å smelte før til våren og har derfor lite betydning for strømprisen i høst og vinter.

Prisene på kull og CO2-kvoter er viktige for kullkraftprisen, som igjen er viktig for prissettingen av strøm på nordisk nivå. Prisnivået på kull og CO2 endret seg lite gjennom måneden, men prisene er på et høyt nivå sett i et tre års perspektiv.  Den norske kronen har svekket seg mot euro gjennom november og dette påvirker strømprisene i Norge siden kraft omsettes i euro på Nord Pool Spot, den nordiske kraftbørsen. Svekkelsen av kronen gjør at det blir en høyere innkjøpskostnad i norske kroner for strøm.

Vi forventer at strømprisene skal stige noe i januar og februar basert på en forventning om normalt vintervær, men vi forventer ikke en vesentlig prisstigning. Erfaringen vi har fra vintrene de siste årene har vist at en viss værtype ofte blir dominerende for årets første måneder. De siste årene har dette vært sørvestlig lavtrykksaktivitet som har gitt milde temperaturer, mye vind og nedbør. Motsetningen er høytrykk som gjerne kommer fra nordøst som gir lite vind og nedbør og kalde temperaturer. Dersom en av disse værtypene skulle etablere seg over Norden i vinter vil strømprisene kunne avvike mye fra våre prisforventninger.

 

Markedskommentar november 2017:

I oktober falt gjennomsnittstemperaturen i Norge med mer enn 1 grad celsius i uken. Både september og oktober i år har vært mildere enn normalt, men temperaturen har altså likevel falt uke for uke. Dette har bidratt til et økende strømforbruk i samme periode siden de dominerende oppvarmingskildene i Norge er basert på strøm. Siden strømprisen reguleres av tilbud og etterspørsel på nordisk nivå skulle man kanskje tenke seg at prisen i oktober ville stige når forbruket øker. Men resultatet for oktober er faktisk at prisene i snitt for måneden ble noe lavere enn i september. Grunnene til dette er lav kjernekraftproduksjon i september i tillegg at oktober har vært en måned med mye nedbør. Dette har bidratt til en magasinfylling som har vært bedre enn vanlig for oktober og dermed gitt høy vannkraftproduksjon.  I tillegg var det lite vind og dermed lite vindkraftproduksjon i september mens det blåste mer enn normalt i oktober som ga en betydelig produksjonsøkning på vind denne måneden. Dette er et godt eksempel på hvor viktig utvikling i været er for norske strømpriser!

Kullprisene i oktober steg videre og har gjennom måneden kommet på sitt høyeste nivå på 3 år. Kina er verdens største forbruker av kull og en viktig forklaring på prisstigningen er at Kina kjøper mer kull på verdensmarkedet og dermed øker etterspørselen vesentlig. I Europa har også etterspørselen etter kull vært større den siste perioden siden kullkraftproduksjonen har økt som følge av mye utfall av kjernekraft i Frankrike, lav vannkraftproduksjon i alpene samt generelt økt strømforbruk i øst-Europa. Prisene på sertifikater for CO2 utslipp har også økt i oktober grunnet forventninger om at EU kommer til å stramme inn på kvotemarkedet betydelig fra 2018.

All kjernekraftproduksjon er i løpet av oktober kommet i drift igjen og dette bedrer nordisk kraftbalanse. Den forventede forbruksøkningen på strøm uke for uke frem mot årsskiftet er imidlertid høy og totalt sett er det derfor behov for høyere produksjon fremover for å dekke etterspørselen. På grunn av god magasinfylling som følge av nedbøren forventes prisutviklingen på strøm til å være ganske stabil fra dagens nivå ut året. Værutviklingen vil som alltid ha stor betydning for prisene på nyåret. Men dersom man tar høyde for normalt vintervær vil strømprisen stige noe utover i januar og februar.

 

Markedskommentar oktober 2017: 

Store deler av september var preget av lite nedbør, lite vind og høyere temperaturer enn normalt. Værvarslene viste gjennom store deler av september at denne værtrenden skulle fortsette og dette løftet prisene i kraftmarkedet betydelig. Men både værutviklingen og prognosene endret seg betydelig mot slutten av måneden til våtere og kjøligere vær enn normalt, spesielt sør i Norge og Sverige. I sum er den hydrologiske situasjonen omkring normal nå med litt bedre magasinfylling og litt mindre snømagasiner enn normalt i Norge.  

Det har i lengre tid vært feil på overføringskabler både internt i Norge og mellom Norge og Sverige. Dette har resultert i at vi til tider har sett store prisforskjeller i de ulike prisområdene i Norden. Spesielt har prisforskjellene mellom Norge og Sverige vært betydelige i september. Forventingen er at feilene blir rettet i løpet av oktober. De to siste kjernekraftreaktorene som er ute til revisjon i Norden denne høsten planlegges å bli igangsatt i løpet oktober og da er all tilgjengelig kjernekraftkapasitet i drift i Norden.

Kullprisene nådde en foreløpig topp i midten av september og har nå falt litt tilbake. Likevel er de på et høyt nivå sammenlignet med de siste 3 årene og er med på danne grunnlag for høyere nordiske strømpriser. I takt med litt fallende kullpriser samt mye nedbør og vind har prisene på strøm falt litt den siste tiden over hele Norden. Vi forventer stigende priser frem mot vinteren men som vanlig har værutviklingen stor betydning. Mildt og vått høstvær kan gi oss lave priser til langt ut på nyåret.