Begrep

Strømbegrep

Kraft- og strømbransjen er fylt av ulike fraser og ord som kanskje ikke alltid er like enkle å forstå. Her finner du forhåpentligvis noen forklaringer som kan hjelpe til å oppklare noe.

Kraftselskap / Kraftprodusent

Driver med produksjon av elektrisk kraft / elektrisk energi - kort fortalt elektrisk strøm. 

Kraftleverandør / Strømleverandør

Det selskapet du kjøper elektrisk strøm fra.

Netteier

Eier og har ansvaret for strømnettet du benytter for å få strøm/energi frem til din bolig.

Nettleie

Det du må betale for å få transportert energien gjennom strømnettet fra produsenten og hjem til deg.

Strømpris / Kraftpris

Prisen du betaler for den strømmen du har forbrukt.

kWh (kilowattime)

Enhet for måling av energi. 1 kWh er den energien som en effekt på 1 kW utvikler i løpet av en time.

Grønne sertifikater / Elsertifikater

Støtteordning for utbygging av fornybar energi.

Elavgift

Forbruksavgift på elektrisk kraft, også kalt elavgift, ble innført i 1951 og betales til statskassen i henhold til lov av 19. mai 1933 på alt forbruk av elektrisk energi.

Olje- og energidepartementet

OED har hovedansvaret for å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

NVE - Norges Vassdrags- og energidirektorat

Skal sikre en samlet og miljøvennlig forvaltning av vassdragene i Norge, arbeide for en effektiv kraftomsetning og bidra til effektiv energibruk i Norge.

AMS

AMS er en forkortelse for avanserte måle- og styringssystemer. Smarte strømmålere med automatisk avlesing inngår i systemet.

El-hub

Elhub er navnet på den sentrale datahuben (nettverksknutepunktet) for måleverdier og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet.

Statkraft

Statseid energiselskap. Norges største og Nordens tredje største kraftprodusent. Selskapet er størst på fornybar energi i Europa.

 

Statnett

Statseid selskap. Eies gjennom Olje- og energidepartementet. Statnett har ansvaret for driften av kraftsystemet i Norge og for samkjøring med systemene i nabolandene.

Nord Pool

Nordisk elektrisitetsbørs. Nøytralt organ som gir mulighet for krafthandel basert på tilbud og etterspørsel gjennom offentlig kjente prissignal.

Fastpris

Strømavtale med en fast avtalt pris på strømmen over en periode, for eksempel et år. Fastpris på strøm kan sammenlignes med en fastrenteavtale man får hos banken.

Spot- / innkjøpspris

Strømavtale hvor prisen varierer hver time gjennom døgnet. Spotpris/innkjøpspris vil normalt gi lavest pris gjennom året.

Standard variabel pris

Strømavtale som følger utviklingen på strøm, prisendringer varsles i forkant.

Se andre ord og bransjeuttrykk

Trenger du hjelp?

Kontakt kundesenteret vårt og få hjelp til akkurat det du lurer på. Vår kundeservice vil gjerne hjelpe deg med din forespørsel. Kontakt oss via chat, på telefon eller la oss kontakte deg!Kraftselskap Kraft-leverandør Netteier Nettleie Strømpris elavgift elsertifikat AMS Elhub NVE OED Statkraft Statnett Nord Pool kwh Fastpris Spotpris Standard Variabel Pris Ord og uttrykk