Kraftleveringsavtale Tafjord Marked AS

1. Generelt 

 1. Ved bestilling gir kunden Tafjord Marked fullmakt til å:
  • iverksette og melde inn leverandørbyttet til nettselskapet.
  • innhente nødvendige opplysninger overfor nettselskapet, for å gjennomføre leverandørbyttet.
  • melde ut- og innflytting til nettselskapet ved flytting. Selv om avtalen med nettselskapet inngås av Tafjord Marked i samsvar med fullmaktene over, blir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet.
  • innhente målerverdier innen kl 09:00 etterfølgende dag, dersom kunden har installert avansert målersystem
   
 2. Tafjord Marked må ha mottatt målerstand fra kunde for å kunne starte strømleveransen. Målerstanden må ikke være eldre enn 20 dager
   
 3. Som kunde får en informasjon om aktuelle nyheter og tilbud fra Tafjord Marked, og våre samarbeidspartnere per e-post og sms. En kan når som helst trekke tilbake samtykket. Avmeldingen vil ikke berøre annen informasjon som sendes fra Tafjord Marked.
   
 4. For å sikre tilgjengelighet for kunden samler Tafjord Marked all kommunikasjon vedrørende kundens strømavtale i Min side/e-post/hjemmeside med varsel til den e-postadressen kunden velger å benytte til kundekommunikasjon. Kunden er selv ansvarlig for at Tafjord Marked har korrekt personalia og kontaktinformasjon for kunden.
   
 5. Kunder som ikke har registrert e-postadresse på sitt kundeforhold vil motta varsler via sms. Dersom kunden heller ikke har registrert et gyldig mobilnummer på sitt kundeforhold vil varsel sendes per brev.
   
 6. Databehandlingen skjer i henhold til kravene i Personopplysningsloven.

 

2. Leveringsvilkår

 1.  Strømavtalene som er beskrevet nedenfor er forbeholdt personkunder.

 2. Tafjord Marked har rett til å foreta kredittvurdering av kunder og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling fra kunder der det foreligger saklig grunn for det. I slike tilfeller bortfaller alle Tafjord Markeds forpliktelser etter denne avtale i sin helhet. Gjenpartsbrev sendes fortrinnsvis elektronisk.
   
 3. Strømleveransen fra Tafjord Marked starter vanligvis 2-3 uker etter inngått avtale.
   
 4. I de tilfeller hvor kunden har angrerett gir kunden Tafjord Marked anledning til å iverksette oppstart før angrefristens utløp. Dersom kunden likevel benytter seg av angreretten, må kunden betale for strømmen som blir levert frem til leveransen er avsluttet. Før flytting, må kunden ta kontakt med Tafjord Marked for videreføring av strømavtalen.
   
 5. Ved flytting følger avtalen kunden til ny adresse. Tafjord Marked gis ved denne avtale fullmakt til å kontakte kunden for innhenting av nødvending informasjon for registrering av Tafjord Marked som leverandør på den nye adressen.
   
 6. Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.
   
 7. Priser oppgis inklusiv merverdiavgift.
   
 8. Tafjord Marked kan etter denne avtale endre priselementene (faste månedlige beløp) og avtalevilkårene med 14 dagers varsel, enten på vår hjemmeside, via direkte skriv til kunde på e-post eller på annen egnet måte. Dersom endringen er vesentlig, kan avtalen heves med umiddelbar virkning dersom kunden ikke aksepterer endringen. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel.

Kort oppsummering av punkt 2: Det kan ta et par uker før alt det praktiske rundt strømleveransen er ordnet. I mellomtiden vil vi foreta en rutinemessig kredittsjekk. Som kunde kan du gå inn på vår hjemmeside. Der finner du oppdaterte priser og info om endringer.

 

3. Betalingsvilkår

Når Tafjord Marked er betalingsmottaker:

 1. Kunder der vi mottar måleverdier regelmessig fra netteier gjennom året, kan få avregning månedlig, annenhver måned, kvartalsvis, halvårlig eller årlig. Da vil beregnet beløp for inneværende periode være inkludert i fakturaen. Betalingsfrist er den første i måneden etter fakturautstedelse, eller på avtalt forfallsdato.

 2. Beløp for perioden etter siste mottatte måleravlesning, og den siste dagen i forbruksperioden, blir beregnet ut fra gjeldende strømpris ved faktureringstidspunktet og forventet forbruk. Avregning basert på avlest eller stipulert målerstand, følger netteiers avlesningsperiode. Beregnet beløp for 1. periode kan være inkludert i samme faktura.

Generelt:

 1. Kunden gir Tafjord Marked fullmakt til å motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på sine vegne i nettområder der Tafjord Marked tilbyr gjennomfakturering, slik at strøm og nettjenester kan faktureres under ett. Nettleieavtalen og kontraktsforholdet mellom nettselskapet og kunden er likevel uforandret, selv om fakturaen rettes til Tafjord Marked på kundens vegne. Ved helt eller delvis mislighold av kundens forpliktelser kan Tafjord Marked uten særskilt varsel avslutte kraftavtalen. Dersom kunden ikke ønsker felles faktura for kraft og nettleie, i nettområder der Tafjord Marked tilbyr gjennomfakturering må kunden avslutte kundeforholdet med melding til Tafjord Marked.
   
 2. Kunden gir videre Tafjord Marked rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegne. Ved betaling til Tafjord Marked er nettselskapet fri sin forpliktelse ovenfor kunden. Beløpet godskrives kunden av Tafjord Marked ved at det utbetales fra Tafjord Marked eller godskrives kundens konto og avregnes i senere oppgjør.
   
 3. Avtale om e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte eller avtale om gjentatte direkte debiteringer (avtalegiro) kan videreføres med Tafjord Marked AS (org. nr.: 982 267 005 ) som ny betalingsmottaker, og underretning i henhold til finansavtaleloven §26 ivaretas av Tafjord Marked AS.
   
 4. Faktura sendes som hovedregel til kunden som e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Dersom kunden velger en annen fakturatype kan det komme fakturagebyr i tillegg, etter de til enhver tid gjeldende satser.
   
 5. Dersom kunden ikke betaler faktura innen forfallsdato, kan Tafjord Marked sende varsel om purring til kundens registrerte mobiltelefonnummer eller e-postadresse. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Dette gjelder også ved avtalt nedbetalingsplan. Forsinkelsesrentene kommer i tillegg til purregebyr. Tafjord Marked benytter rentesatsen som er satt av Finansdepartementet.
   
 6. Dersom kunden ved opphør av kundeforholdet har noe til gode hos Tafjord Marked utbetales bare beløp over 30 kr.

 

4. Betingelser for Tafjord Garanti

 1. Strømprisen som leveres er Tafjord Garanti. Med prisgaranti menes en garanti mot høye strømpriser.

 2. For Tafjord Garanti kommer i tillegg sikringspremie for pristaket. Garanti/Pristaket gjelder for en annonsert eller avtalt tidsperiode.

 3. Tafjord Marked vil før perioden utløper, informere om eventuelle endringer av pristak på tafjord.no og/eller via SMS/e-post. Ved ingen endring videreføres eksisterende tak. For oppdaterte priser, se tafjord.no

 4. Produktet har bindingstid.

 

5. Angrefrist

Dersom avtale om kjøp av elektrisk kraft inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.»

Kunden kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at kraftleverandøren har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven.

Last ned Angrerettskjema