Styring og ledelse

Styring og ledelse

I vår redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse gis en beskrivende oppsummering av prinsipper og praksis i konsernets eierstyring og selskapsledelse innenfor områdene; 

 • Virksomhet
 • Selskapskapital og utbytte
 • Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående aksjeeiere
 • Aksjenes omsettelighet
 • Generalforsamling
 • Valgkomité
 • Styret - sammensetning og uavhengighet
 • Styrets arbeid
 • Risikostyring og intern kontroll
 • Godtgjørelse til styret
 • Godtgjørelse til ledende ansatte
 • Informasjon og kommunikasjon
 • Selskapsovertakelse
 • Revisor

Styret gjennomfører årlig egenevaluering mot NUES, med tilhørende oppdatering av Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.

Redegjørelsen fremgår av årsrapporten.

TAFJORD følger Oslo Børs IR-anbefaling av 1. mars 2017 så langt anbefalt informasjon er aktuell for konsernets interessenter.

Vedtekter for de ulike selskapene i konsernet, samt for Mørenett, finner du nedenfor:

Tafjord Kraft AS

Tafjord Kraftproduksjon AS

Tafjord Kraftvarme AS

Tafjord Fibernett AS

Tafjord Marked AS

Mørenett AS

 

Styringsstruktur

Selskapet har ikke bedriftsforsamling. Det er imidlertid etablert avtale med arbeidstakerorganisasjonene om konsernrepresentasjon.


Legalstrukturen i TAFJORD er bygget slik at virksomhetsområdene produksjon, fibernett, marked og varme, er organisert som egne aksjeselskaper (datterselskapene).  Styringen av TAFJORD skal imidlertid følge den organisatoriske linjen slik denne er beskrevet ovenfor.

For sin forvaltning av konsernets virksomhet får konsernsjef tildelt fullmakter fra styret i egen instruks. Saker som overskrider fullmakt for konsernsjef skal forelegges styret.

 

Konsernledelsen

Konsernledelsen i TAFJORD består av konsernsjef, stabssjefer og konserndirektører.

KONSERNSJEF ERIK ESPESET (F. 1966)
Konsernsjef i TAFJORD siden 1. januar 2013. Tidligere konsernsjef i Hexagon Composites ASA og manager i Enron Nordic Energy. Sivilingeniør og MBA. Styreleder i miljøstiftelsen Zero. Styreleder i Mørenett AS.

ØKONOMI- OG FINANSDIREKTØR TERJE SØVIKHAGEN (F. 1967)
Ansatt i Tafjord Kraft AS som økonomikonsulent/controller i 1999, finanssjef fra 2003 og økonomi- og finansdirektør fra 2013. Diplomøkonom, Autorisert Finansanalytiker (AFA) og MBA i finans. Styremedlem i Svelgen Kraft Holding, Naturgass Møre og Mørenett AS. 

KOMMUNIKASJONSSJEF KARI LØKEN (F. 1958)
Kommunikasjonssjef i Tafjord Kraft AS siden 2006. Tidligere daglig leder i kommunikasjonsbyrå. Bedriftsøkonom, Markedskandidat, Høyskolekandidat informasjon og Master of Management med spesialisering kommunikasjon. Styremedlem i Stiftinga Kraft- og Skredsenter i Tafjord.

ORGANISASJONSSJEF MAY BRIT TØMMERVIK (F.1960)
Organisasjonssjef i Tafjord Kraft AS siden 2008. Tidligere ulike lederstillinger i helsevesenet. Bachelor i sykepleie med spesialisering i psykiatri. Bachelor i ledelse. Master of Management. 

DIREKTØR VANNKRAFT STIG FALLING (F. 1958)
Direktør i Tafjord Kraftproduksjon siden 1. januar 2014. Begynte i konsernet i 1981 og har hatt ulike stillinger i Tafjord Kraftproduksjon, både administrative og tekniske. Kraftverksjef fra 2007. Sivilingeniør i elektroteknikk. Master of Management. 

DIREKTØR ENERGIGJENVINNING IRENE VIK (F. 1968)
Direktør i Tafjord Kraftvarme AS siden 2015. Tidligere engineering manager med ansvar for Bridge, UCOM og IAS i Ulstein Power & Control AS, daglig leder i IT-selskapet OCS PreMaster AS, prosjektleder og plansjef i Telenor Mobil. Sivilingeniør i teknisk fysikk. Master of Management. 

DIREKTØR MARKED GUNNAR HAREIDE (F. 1958)
Direktør i Tafjord Marked AS siden 2010. Tidligere dir. i Vesta AS og Stokke AS, samt adm. dir. i FactoNor AS og Fora Form AS. Cand. mag. i tekniske og økonomiske fag. Styremedlem i blant annet Ålesund Kunnskapspark AS og Kreditorforeningen AS.

 

Styret

Styret i Tafjord Kraft AS består av syv medlemmer. Fem av medlemmene er valgt av aksjonærene og to er valgt av og blant de ansatte.

STYRELEDER ANNE BREIBY (F. 1956)
Medlem av styret og styrets leder siden 2016. Utdannet Cand. Scient. Tidligere politisk rådgiver i Fiskeridepartementet og statssekretær i Næringsdepartementet. Har de siste 15 årene drevet egen virksomhet med styrearbeid som vesentligste arbeidsområde. 

NESTLEDER ATLE NETELAND (F. 1951)
Medlem av styret siden 1999. Styrets nestleder fra 2000. Utdannet sivilingeniør. Konsernsjef i BKK 1992-2015. Styremedlem i Sunnfjord Energi, Sognekraft, Sunnhordland Kraftlag og Mongstad Vekst.

PER ARNE BJØRGE (F. 1950)
Medlem av styret siden 2016. Utdanning innen økonomi og administrasjon, samt revisjon. Daglig leder i rådgivingsselskapet PAB Consulting. Styremedlem blant annet i Gjensidige Forsikring og Gjensidigestiftelsen. 

RIGMOR ANDERSEN EIDE (F. 1954)
Medlem av styret siden 2016. Medlem av Ålesund kommunestyre 1995-2007, av Møre og Romsdal fylkesting 2003-2011. Stortingsrepresentant i perioden 2009-2017. Tidligere medlem av Næringskomiteen og Energi- og miljøkomiteen. 

THOR ANDRÉ BERG (F. 1966)
Medlem av styret siden 2018. Utdannet sivilingeniør, med en mastergrad innen strategisk ledelse. Jobber nå med Innovasjon og utvikling i BKK. Styreerfaring fra bl.a. Sognekraft, Fjordkraft og Validér.

MAGNUS ERDAL (F. 1981)
Medlem av styret siden 2017. Ansatt i konsernet siden 2005, p.t servicetekniker i Tafjord Marked AS. Leder for NITO i TAFJORD.

PER OVE HJELME (F. 1979)
Medlem av styret siden 2015. Ansatt i konsernet siden 2001, p.t energimontør i Tafjord Kraftproduksjon AS. Leder for EL&IT i TAFJORD.