Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for medarbeidere i TAFJORD beskriver hovedprinsipper for personlig opptreden, interessekonflikter, bestikkelser, korrupsjon, konkurranse samt reaksjoner og oppfølging ved brudd på retningslinjene. Revidert 16. januar 2016.

Alle i TAFJORD skal opptre med høy etisk standard og kontinuerlig vurdere om handlinger er lovlige og etisk akseptable.

Lojalitet og taushet

Vi skal internt og eksternt, være pålitelig, åpen og høflig.

Kolleger, kunder, forretningsforbindelser, samarbeidspartnere og andre vi er i kontakt med skal uansett hvem de er, trosretning og tilhørighet, behandles med respekt.

Vi skal delta i konstruktiv dialog i forkant av beslutninger.

Vi skal være lojale til konsernets mål og aktivt bidra til iverksettelse av konsernets beslutninger.

Vi skal bidra til gode endrings- og forbedringsprosesser.

Vi skal bevare absolutt taushet om forhold som vi får kjennskap til ved vårt arbeid. Kunnskap om personlige forhold skal behandles med forsiktighet også overfor kolleger.

Vi skal utvise den største varsomhet i forhold til konsernets korrespondanse, kontrakter, avtaler og lignende slik at ikke uvedkommende får kjennskap til innholdet.

Arbeidsmiljø

Vi skal bidra til å utvikle et godt arbeidsmiljø.

Vi skal etterstrebe en kultur der vi i fellesskap gleder oss over fremgang og demper negativ intern konkurranse.

Vi skal skape trivsel gjennom ansvar for egen arbeidsplass og omsorg for våre kolleger, samt respekt for hverandres personlighet, livssyn og forutsetninger. 

Vi skal prioritere helse-, miljø og sikkerhet når aktiviteter planlegges og utføres. 

Ledere skal ta ansvar og vise respekt og omsorg for sine medarbeidere, og vektlegge tillit fremfor kontroll.

Habilitet

Vi skal ikke benytte vår posisjon eller ta avgjørelser på vegne av TAFJORD, som gir fordel eller belønning for en selv, Nærstående eller TAFJORD.

Vi skal ikke inngå avtaler med en tredjepart der det kan stilles spørsmål vedrørende habilitet.

Vi skal informere nærmeste overordnede dersom muligheten for inhabilitet oppstår. Når vi kan være inhabil i forhold til egen interesse eller Nærstående skal avgjørelser alltid overlates til andre. 

TAFJORD har nulltoleranse i forhold til Korrupsjon. 

Vi skal ikke tilby eller ta imot godtgjørelser, tjenester, provisjoner eller andre fordeler som av andre kan vurderes til å påvirke et forretningsmessig forhold. 

Deltagelse i annen virksomhet

Vi skal ikke utføre annet lønnet arbeid eller privat næringsvirksomhet som kan gå utover våre forpliktelser overfor TAFJORD.

Styreverv skal godkjennes av Konsernsjef eller Konserndirektør. Dette omfatter ikke frivillige organisasjoner så fremt vervet ikke er lønnet, og vervet ikke setter deg i en interessekonflikt. 

Bruk av arbeidstid

Vi skal utnytte arbeidstiden til inntektsbringende arbeid for TAFJORD.

Tid til private gjøremål i arbeidstiden skal avtales med overordnede eller følge etablerte ordninger i konsernet.

Det skal være rom for å sette av tid til samtaler kolleger imellom, både for å utvikle et godt arbeidsmiljø og bygge relasjoner som er positive, både for den enkelte og samarbeidet internt.

Vi skal respektere kollegenes arbeidstid og fritid.

Bruk av utstyr

Bygg, kjøretøy, inventar, arbeidsantrekk og lignende skal holdes i god stand og fremstå på en positiv måte for TAFJORD.

Alt som tilhører TAFJORD skal behandles og benyttes etter konsernets til enhver tid gjeldende regler.

Privat bruk av konsernets utstyr skal skje etter fastlagte retningslinjer. Vi kan ikke låne konsernets utstyr for deretter å benytte det til egen økonomisk vinning.

Telefon, e-post, internett og andre sosiale medier skal brukes til beste for konsernet og innenfor moralske og lovfestede grenser.

Gaver og sosiale arrangementer

Vi skal ikke tilby eller motta gaver eller ytelser som går ut over profilartikler og enkle oppmerksomheter. 

Vi kan gi eller motta høflighetsgester som sosiale begivenheter, måltider eller underholdning hvis det er et forretningsmessig aspekt involvert og kostnaden holdes på et rimelig nivå. Er vi usikre så lar vi være.

TAFJORD skal alltid betale våre tjenestereiser og oppholdskostnader.

Varsling

Vi skal varsle om kritikkverdige forhold i konsernet. Varsler, og det som det varsles om, skal behandles fortrolig.

Reaksjoner og oppfølging av brudd på retningslinjer

Brudd på bestemmelsene ansees som brudd på arbeidsavtalen og kan medføre disiplinære reaksjoner i form av advarsel eller avslutning av arbeidsforholdet.

Brudd skal følges opp av nærmeste leder som i samråd med sin leder avklarer type reaksjon.