Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for medarbeidere i TAFJORD beskriver hovedprinsipper for personlig opptreden, interessekonflikter, bestikkelser, korrupsjon, konkurranse samt reaksjoner og oppfølging ved brudd på retningslinjene. Revidert 6. desember 2021.

 

Lojalitet og taushet

Vi skal internt og eksternt, være pålitelig, åpen og høflig.

Kolleger, kunder, forretningsforbindelser, samarbeidspartnere og andre vi er i kontakt med skal uansett hvem de er, trosretning og tilhørighet, behandles med respekt.

Vi skal delta i konstruktiv dialog i forkant av beslutninger.

Vi skal være lojale til konsernets mål og aktivt bidra til iverksettelse av konsernets beslutninger.

Vi skal bidra til gode endrings- og forbedringsprosesser.

Vi skal bevare absolutt taushet om forhold som vi får kjennskap til ved vårt arbeid. Kunnskap om personlige forhold skal behandles med forsiktighet også overfor kolleger.

Vi skal utvise den største varsomhet i forhold til konsernets korrespondanse, kontrakter, avtaler og lignende slik at ikke uvedkommende får kjennskap til innholdet.

 

Arbeidsmiljø

Vi skal bidra til å utvikle et godt arbeidsmiljø.

Vi skal etterstrebe en felles TAFJORD kultur der vi gleder oss over hverandres fremgang.

Vi skal skape trivsel gjennom ansvar for egen arbeidsplass og omsorg for våre kolleger, samt respekt for hverandres personlighet, livssyn og forutsetninger.

Ingen skal diskriminere eller mobbe andre medarbeidere/ kolleger. Den som føler seg diskriminert eller mobbet, skal tas på alvor.

Trakassering er forbudt. 

I TAFJORD skal det være en åpen kommunikasjonskultur. Åpenhet er en forutsetning for motivasjon, tillit og trygghet. Alle medarbeidere skal føle seg trygge til å ta opp både små og store saker med lederen sin, eller med andre i organisasjonen, som for eksempel ansattes tillitsvalgte, verneombud og kolleger.

Ledere skal ta ansvar og vise respekt og omsorg for sine medarbeidere, og vektlegge tillit fremfor kontroll.

 

Habilitet

Vi skal ikke benytte vår posisjon eller ta avgjørelser på vegne av TAFJORD, som gir urettmessige fordel eller belønning for en selv, nærstående.

Vi skal ikke tilby eller ta imot godtgjørelser, tjenester, provisjoner eller andre fordeler som av andre kan vurderes til å påvirke et forretningsmessig forhold.Vi skal ikke inngå avtaler med en tredjepart der det kan stilles spørsmål vedrørende habilitet.

Vi skal informere nærmeste overordnede dersom muligheten for inhabilitet oppstår. Når vi kan være inhabil i forhold til egen interesse eller Nærstående skal avgjørelser alltid overlates til andre.

TAFJORD har nulltoleranse i forhold til korrupsjon.

 

Deltagelse i annen virksomhet

Nærmeste leder skal alltid informeres om andre arbeidsgivere. Med mindre det er regulert annerledes i arbeidsavtalen, har ansatte i utgangspunktet anledning til å ha ekstrajobber/ bistillinger på fritiden. Det finnes imidlertid begrensninger (ulovfestet) i denne retten, når en ekstrajobb eller bistilling får negative konsekvenser for hovedarbeidsgiveren og dennes virksomhet. Slike negative konsekvenser kan bl.a. være knyttet til arbeidstakerens arbeidskapasitet for hovedarbeidsgiver, habilitetsspørsmål og konkurransemessige forhold.

Styreverv skal alltid godkjennes av Konsernsjef eller Konserndirektør. Dette omfatter ikke frivillige organisasjoner så fremt vervet ikke er lønnet, og vervet ikke setter deg i en interessekonflikt.

 

Bruk av arbeidstid

Vi skal utnytte arbeidstiden til verdiskapende arbeid for TAFJORD.

Private gjøremål skal følge etablerte retningslinjer i konsernet eller avtales med nærmeste leder.

Det skal være rom for å sette av tid til samtaler kolleger imellom, både for å utvikle et godt arbeidsmiljø og bygge relasjoner som er positive, både for den enkelte og samarbeidet internt.

Vi skal respektere kollegenes arbeidstid og fritid.

 

Bruk av utstyr

Bygg, kjøretøy, inventar, arbeidsantrekk og lignende skal holdes i god stand og fremstå på en positiv måte for TAFJORD.

Alt som tilhører TAFJORD, skal behandles og benyttes etter konsernets til enhver tid gjeldende regler.

Privat bruk av konsernets utstyr skal skje etter fastlagte retningslinjer. Vi kan ikke låne konsernets utstyr for deretter å benytte det til egen økonomisk vinning.

Telefon, e-post, internett og andre sosiale medier skal brukes til beste for konsernet og innenfor moralske og lovfestede grenser.

 

Gaver, oppmerksomheter og sosiale arrangementer

Vi skal ikke tilby eller motta gaver eller ytelser som går ut over profilartikler og enkle oppmerksomheter. Er man usikker skal nærmeste leder eller konserndirektør konsulteres.   

Vi kan gi eller motta høflighetsgester som sosiale begivenheter, måltider eller underholdning hvis det er et forretningsmessig aspekt involvert og kostnaden holdes på et rimelig nivå. Er vi usikre så lar vi være.

TAFJORD skal alltid betale våre tjenestereiser og oppholdskostnader.

Kjøp av seksuelle tjenester er forbudt ved norsk lov. Forbudet gjelder også for ansatte på tjenesteoppdrag i andre land.

 

Alkohol og rus

Det er ikke lov å nyte alkohol i arbeidstiden på arbeidsplassen. På sosiale arrangementer som jobbreise, representasjon, seminarer julebord etc. skal det vises måtehold og det skal alltid være et alkoholfritt tilbud.

 

Varsling

Ansatte har rett og plikt til å varsle. Det finnes flere måter å varsle på. Som utgangspunkt kan medarbeiderne alltid varsle skriftlig eller muntlig til overordnet, leder av arbeidsmiljøutvalget, andre man har tillit til, ansattes tillitsvalgte, adm.direktør, konsernsjef i TAFJORD eller organisasjonssjef.

I tillegg kan det også varsles via avvikssystemet vårt. Det står tydelig prosessbeskrivelse i vår HMS –bok om varsling av «kritikkverdige forhold». På intranett finner en «varslingsplakaten».

 

Reaksjoner og oppfølging av brudd på retningslinjer

Brudd på bestemmelsene ansees som brudd på arbeidsavtalen og kan medføre disiplinære reaksjoner i form av advarsel eller avslutning av arbeidsforholdet.

Alle reaksjoner og behandlingen av disse skal følge hovedprinsippene i arbeidsmiljøloven, tariffavtale, virksomhetenes personalhåndbøker og rutiner.