I konsernets reviderte styringspolicy for Samfunnsansvar som ble vedtatt av styret i Tafjord Kraft AS den 2. februar 2022, beskrives hovedprinsippene for hvordan konsernet TAFJORD skal integrere sosiale og miljømessige hensyn i forretningsstrategier, i daglige drift og i forhold til våre interessenter.

Samfunnsansvar innebærer det bedriften gjør på frivillig basis – utover det å overholde eksisterende lover og regler. For å nå våre mål i forhold til samfunnsansvar skal følgende legges til grunn: 

Bærekraft

Vi skal ta både økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn når vi treffer våre beslutninger.

Vi skal drive vår virksomhet i tråd med internasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer for næringsvirksomhet, prinsipper for arbeidstaker- og menneskerettigheter og "føre var"-prinsippet.

 

Åpenhet

Vi skal utvise åpenhet om beslutninger og aktiviteter som påvirker samfunnet og miljøet. Vi skal etterstrebe å være i forkant og kommunisere disse på en klar, redelig og fullstendig måte. Prinsippet om åpenhet innebærer ikke at fortrolig informasjon gjøres offentlig, eller at vi gir informasjon om kommersielle eller sikkerhetsmessige forhold.

Samfunnsbidrag

TAFJORD er en betydelig samfunnsaktør og har et klart ansvar for det samfunnet vi lever i og av. Vi skal bidra til god utvikling og vekst i regionen.

Kompetanse

Vi skal bidra med vår kompetanse innen vår kjernevirksomhet til elever i grunnskolen og videregående skole i regionen.

Vi skal bidra til høyere utdanning innen vår kjernevirksomhet.

Samfunnsnyttige formål

Vi skal støtte formål som etterlever verdier vi kan identifisere oss med, som underbygger konsernets profil og bidrar til at konsernet når sine øvrige mål. Spesielt skal vi bidra til at barn og unge får et godt og variert tilbud innen idrett og kultur.

Energi

Vi skal bidra til økt bevissthet omkring effektiv og miljøriktig energibruk.

Produkter og tjenester

Vi skal tilby produkter og tjenester som tjener kunden, samfunnet og miljøet.

 

Lokal verdiskaping

Vi skal tvære en sentral bidragsyter til lokal verdiskaping.

 

Avkastning

Vi skal forvalte de ressursene vi har tilgjengelig effektivt og sikre videre vekst, positive bidrag til samfunnet og størst mulig avkastning til våre eiere.

Ytre miljø

Vi skal bidra til å fremme en bærekraftig utvikling gjennom ytterligere å øke vår energiproduksjon basert på fornybare energikilder.

Av respekt for natur og miljø skal vi aktivt søke etter og tilegne oss tilstrekkelig informasjon om miljømessige konsekvenser av vår virksomhet.

Vi skal utøve vår virksomhet på en slik måte at vi belaster det ytre miljø minst mulig og sette i verk tiltak for å begrense eventuelle negative konsekvenser.

Vi skal rydde etter oss og etterlate så lite spor i naturen som mulig.

Miljøstyring

Vi skal ha fokus på å bedre vår miljøprestasjon, både i kjernevirksomheten og i intern drift. Nivået og omfanget skal tilpasses det enkelte selskap. Kontinuerlig forbedring er et viktig prinsipp som skal etterleves.

Arbeidsmiljø

Vi skal vise respekt og omsorg for hverandre og det er et krav at alle medarbeidere bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Likestilling og diskriminering

Vi skal søke mangfold og legge til rette for et fysisk og psykososialt arbeidsmiljø der alle kan trives uansett kjønn, etnisk tilhørighet eller trosretning.

Sosial dumping

Vi aksepterer ikke sosial dumping. Dette gjelder i all aktivitet der vi er direkte eller indirekte involverte.

Menneskerettigheter

Vi skal erkjenne betydningen av menneskerettighetene og respektere disse. 


Rus og avhengighet

Vi skal ha nulltoleranse i forhold til rus i arbeidstiden.

Etikk

Vi skal holde høy etisk standard i utøvelsen av all vår virksomhet.

Etiske retningslinjer for medarbeidere
Vi skal ha etiske retningslinjer for medarbeidere i konsernet. Disse skal sikre at medarbeidere, tillitsvalgte og styrets medlemmer opptrer redelig og skaper tillit til selskapet gjennom sin atferd. Etiske retningslinjer skal omhandle forhold som personlig opptreden, interessekonflikter, bestikkelser, korrupsjon, konkurranse og konsekvenser ved brudd på retningslinjene.

Etiske retningslinjer for leverandører
Vi skal stille krav til konsernets leverandører i inn- og utland gjennom etiske retningslinjer for leverandører. Disse skal være basert på internasjonale ILO- og FN-konvensjoner.

Korrupsjon

Ingen medarbeidere i TAFJORD skal benytte sin stilling til å oppnå privat fordel eller belønning, eller urettmessig søke å oppnå en fordel for TAFJORD.

Vi skal ha utfyllende retningslinjer for alle medarbeidere som arbeider med kontraktsinngåelser. Dette for å sikre kvalitet og lik behandling av alle tilbydere.

Varsling

Alle medarbeidere skal oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold i konsernet. Varsler, og det som det varsles om, skal behandles fortrolig.