I TAFJORD leverer vi fornybar energi og utvikler ny infrastruktur for å fremskynde omstillingene til lavutslippssamfunnet. Vi spiller med dette en viktig rolle i regionens energiomstilling.

Vi bidrar til FNs bærekraftsmål og bærekraftig lokal verdiskaping ved å produsere og selge fornybar energi, og utvikle infrastruktur og løsninger for elektrifisering, digitalisering og smarte byer.

 

Kjernen i vårt arbeid med bærekraft

TAFJORD produserer fornybar kraft som bidrar direkte til bærekraftsmål 7 om ren energi til alle. Målet vårt er å hele tiden vurdere å øke fornybar kraftproduksjon for å styrke vårt bidrag til energiomstillingen.

Vi skal gjøre det lettere å ta grønne valg. Vi satser tungt på rådgivning, bruker-vennlige tjenester og samarbeid som tilrettelegger for elektrifisering, energi-optimalisering og digitalisering i lokalsamfunn, husholdninger og bedrifter.

TAFJORDs kjernevirksomhet er basert på å utnytte våre felles naturressurser. Vi er også en industrivirksomhet som har store egne utslipp. Derfor vil vi selv gå foran når vi vil ha med både lokalbefolkningen og lokalt næringsliv på en bærekraftsreise.

Vi skal redusere klimaavtrykket fra egen drift og fortsette å være i forkant av myndighetskrav for å minimere innvirkningen på biologisk mangfold og lokal natur. Vi skal også arbeide for mer ansvarlig ressursbruk gjennom innkjøp og avfallshåndtering.

TAFJORD er avhengig av levende byer og bygder og menneskene som bor der. Vi er i stor grad eid av lokale kommuner, får utnyttet ressursene vi eier i fellesskap, og motiveres av hva vi kan oppnå i regionen. Vi skal fortsette å være en sentral bidragsyter til kommuneøkonomien i vertskommunene og arbeidsmarkedet.

Vi vil ikke oppnå noen av bærekraftsmålene våre uten dyktige og engasjerte ansatte. Derfor har TAFJORD satt som mål å være blant regionens mest attraktive arbeidsplasser, slik at konsernet fortsatt kan tiltrekke høy kompetanse.

De målene vi løfter høyest i vårt arbeid med bærekraft er FNs bærekraftsmål 7, 9, 11, 13 og 17.

De tre bærekraftsmålene 8, 12 og 15 skal også inkluderes i vårt arbeid med bærekraft.