Generelle avtalevilkår for fiberprodukter og -tjenester

 

Se tilleggsvilkår for TV- og mediatjenester.

 

Vilkårsendring

Endring fra 15. november 2022:
Under punkt 2 om angreretten, er det lagt til at angreretten ikke gjelder for kollektive avtale-kunder (borettslag/sameier), i tillegg til bedriftskunder.  

Endring fra 1. mai 2021: 
Under punkt 7.1 om oppsigelse er det lagt til at kunden faktureres for et bruddgebyr tilsvarende kontraktsum for 6 måneder dersom avtalen fratres etter utløp av angrefrist og før arbeid med installasjon er påbegynt. 

Endring fra 1. januar 2021: 
Under punkt 7.1 om oppsigelse er det lagt til at oppsigelsen er gjeldende fra den første i påfølgende måned

 

1. Anvendelsesområde

Disse betingelsene gjelder mellom Tafjord Connect AS ("Tafjord Connect") og den som er registrert som kunde ("Kunden") for levering av et eller flere av Tafjord Connects tjenesteprodukter og for leie av utstyr for tilgang til Tafjord Connects nett og overføring av avtalte Tjenester ("Tjenester"). Sammen med vilkårene for Telefoni og TV og mediatjenester, danner herværende vilkår rammene for tilknytning til Tafjords nett og abonnement på tjenester levert i Tafjords nett.

 

1.1 Kontraktsgjenstand

Gjenstand for nærværende avtalebetingelser er bredbåndsabonnement og tilleggstjenester levert av Tafjord Connect eller Tafjord Connects samarbeidspartnere, samt utstyr som Kunden leier fra Tafjord Connect for tilgang til Tafjord Connects nett og overføring av avtalte Tjenester.

 

1.2 Avtaleinngåelse

Nærværende betingelser betraktes som akseptert ved bestilling av Tjenester via web, skriftlig eller muntlig, når Tafjord Connect har bekreftet bestillingen. Dersom Kunden tar Tjenesten i bruk uten at uttrykkelig avtale er inngått anses Kunden å ha akseptert nærværende betingelser. Kunden aksepterer ved sin bestilling at leveranse kan starte umiddelbart etter Tafjord Connect har bekreftet bestillingen.

For tjenesten Domene, krever Tafjord Connect som Registrar, skriftlig egenerklæring fra Kunden.

 

1.3 Avtaletid

Denne avtalen løper så lenge det leide utstyr er hos Kunden, eller inntil den sies opp i henhold til punkt 7 nedenfor. Ved bestilling av tjenester med bindingstid, binder Kunden seg til Tafjord Connect som leverandør for det oppgitte antall måneder.

 

1.4 Kredittvurdering

Tafjord Connect kan foreta kredittvurdering av alle nye abonnenter. Dersom Tafjord Connect etter dette finner å ikke ville inngå avtale om levering av Tjenester kan dette avslås uten ytterligere begrunnelse overfor Kunden.

 

2. Angrerett

I samsvar med lov om Opplysningsplikt og angrerett har Kunden rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi Tafjord Connect melding om dette innen 14 dager etter at Kunden har mottatt angreskjema. Ved bruk av angrerett er Kunden ansvarlig for å tilbakelevere alt utstyr mottatt fra Tafjord Connect i forbindelse med den aktuelle avtalen. Utstyret skal tilbakeleveres innen rimelig tid. Ved avtaler som er inngått gjennom telefonsamtale etter u-anmodet oppringning fra Tafjord Connect, bæres returkostnader av Tafjord Connect. Ved annet fjernsalg enn telefonsalg bæres returkostnadene av Kunden.

Begge parter skal tilbakeføre de deler som er oppfylt etter avtalen, så langt det er mulig. Dersom Tjenesten påbegynnes før utløpet av angrefristen, skal Kunden ved bruk av angreretten betale for den delen av tjenesten som er utført/levert, samt for medgåtte materialer. Dette gjelder imidlertid ikke tilfeller hvor avtale om kjøp av Tjenesten er inngått etter u-anmodet telefonoppringning fra Tafjord Connect.

Angreretten kommer ikke til anvendelse dersom Tafjord Connect oppsøker Kunden etter dennes uttrykkelige anmodning og kjøpet gjelder en vare eller tjeneste som omfattes av Kundens henvendelse, eller en vare eller tjeneste som er direkte forbundet med denne. I slike tilfeller må Kunden si opp avtalen på vanlig måte, som foreskrevet i pkt. 7.1.

Angreretten gjelder ikke for Tafjord Connect sine bedriftskunder og kollektive avtale-kunder (borettslag/sameier).

 

3. Kontraktsgjenstand

 

3.1 Tjenestens innhold

Kunden gis tilgang til tjenesten slik den er definert på web og i produktark for vedkommende tjenesteområde, samt leie av nødvendig utstyr for tilgang til Tafjord Connects nett. Nærmere produktbeskrivelse finnes på www.tafjord.no.

Dersom ikke annet er opplyst, leveres tjenesten gjennom et kablet ethernettgrensesnitt. Tjenestens kvalitet og tilgjengelighet kan ikke garanteres ved bruk av trådløst nettverk da lokale forhold og Kundens utstyr kan innvirke på dette.

Det er en målsetning at Kunden til enhver tid skal tilbys produktets angitte hastighet mellom Kundens egen PC og Leverandørens Internett. Siden en del av kapasiteten benyttes til nødvendig kontrollinformasjon, vil effektiv hastighet kunne være noe lavere. Overføringshastigheten videre ut mot Internett er utenfor Leverandørens kontroll, og det må her påregnes noe lavere hastighet.

Tafjord Connect kan fritt endre produktets omfang og tekniske spesifikasjoner for Tjenesten, men skal underrette Kunden om dette på forhånd. Tafjord Connect gjennomfører rutinemessige kvalitets- og sikkerhetskontroller i alle databaser knyttet til de produkter og tjenester vi leverer. Som et resultat av slike kontroller vil, e-postadresser som ikke har vært aksessert eller satt til "videresend" siste kalenderår, automatisk bli slettet.

 

3.2 Leveringstid

Det leide utstyret gjøres tilgjengelig for Kunden hos Tafjord Connect innen rimelig tid etter avtaleinngåelsen. Kunden henter og installerer utstyret selv, hvis ikke annet er avtalt.

Dersom det etter at avtale er inngått, skulle vise seg at Tafjord Connect likevel ikke uten uforholdsmessig bruk av ressurser kan levere Tjenesten eller ikke uten uforholdsmessig bruk av ressurser kan levere Tjenesten til angitt eller rimelig tid, er Tafjord Connect ikke ansvarlig for tap som Kunden lider som følge av slik forsinket eller utelatt levering.

 

3.3 Installasjon

Utstyret installeres av Kunden selv, hvis ikke annet er avtalt. Bestiller Kunden montør fra Tafjord Connect er monteringens utstrekning og innhold som beskrevet ved bestilling. Kunden besørger og bekoster selv nødvendig fremføring av elektrisk strøm. Kunden er selv ansvarlig for tele- og datautstyr som i tillegg til utstyr leiet fra Tafjord Connect er nødvendig for å benytte tjenesten, herunder oppkobling og konfigurasjon av eget lokalt utstyr og eget aksessutstyr, som blant annen interne maskiner.

Annet tele- og datautstyr som tilknyttes Tafjord Connects utstyr, skal tilfredsstille de krav som til enhver tid er fastsatt av telemyndighetene. Kunden er ansvarlig for at teleutstyr som han eller noen han svarer for koblet til Tafjord Connects utstyr er godkjent og ikke medfører forstyrrelse i Tafjord Connects nett. Kunden må ikke gjøre inngrep i Tafjord Connects utstyr eller nett.

Kunden skal forsikre seg om at enhver som utfører arbeid på utstyr som benyttes for tjenesten, har nødvendig autorisasjon og er godkjent av Tafjord Connect. I forbindelse med tilknytningen til Tafjord Connects nett og installasjon av utstyr har Tafjord Connect fri rett til nødvendige installasjoner og linjeføring på, i og gjennom Kundens eiendom. Det ytes ingen kompensasjon til Kunden for eventuelle ulemper som følge av dette. Kunden må gi Tafjord Connect tilgang til sine lokaler i det omfang det er rimelig for at Tafjord Connect skal kunne oppfylle sin leveringsforpliktelse.

Dersom det er avtalt at Tafjord Connect skal installere utstyr, og slik installasjon ikke kan gjennomføres grunnet forhold på Kundens side, vil Kunden bli fakturert et gebyr for bomtur i henhold til enhver tid gjeldende prisliste.

 

4. Priser

 

4.1 Etablering og abonnementsavgift

Kunder som ikke har avtalt bindingstid betaler etableringsavgift samt månedlig abonnementsavgift i henhold til Tafjord Connects til enhver tid gjeldende prisliste.

Kunder som har avtalt bindingstid betaler den avtalte pris i den avtalte periode. Innenfor den avtalte bindingstiden kan Kunden likevel få justert pris dersom leverandør åpner for det, og det inngås avtale om ny bindingstid.

Prisendringer varsles med en måneds varsel.

4.2. Fakturering

Etableringsavgift faktureres sammen med første faktura for abonnementsavgift. Kunder faktureres forskuddsvis pr måned for faste avgifter, og etterskuddsvis for tjenester med forbruksmåling. Abonnementsavgift faktureres fra den dato tjenesten er gjort tilgjengelig for Kunden.

Kollektive avtaler, som borettslag og sameier, faktureres forskuddsvis hvert kvartal. 

Kunden plikter å kontrollere at faktura er i henhold til kontrakt, og eventuelle innsigelser rettes til Tafjord Connect straks, og senest innen fakturaens forfallsdato.

Betaling skal skje senest ved forfall som angitt på faktura.

Ved forsinket betaling svares forsinkelsesrenter i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling.

Avtale om e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte eller avtale om gjentatte direkte debiteringer (avtalegiro) kan videreføres med Tafjord Connect AS (org. nr.: 977461863) som ny betalingsmottaker, og underretning i henhold til finansavtaleloven §26 ivaretas av Tafjord Connect AS.

Faktura sendes som hovedregel til kunden som e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Dersom kunden velger en annen fakturatype kan det komme fakturagebyr i tillegg, etter de til enhver tid gjeldende satser.

 

 

5. Kundens rettigheter og plikter

 

5.1 Kundens betalingsplikt

Den som er registrert som Kunde hos Tafjord Connect er ansvarlig for betaling for Tjenesten. Ansvaret omfatter også andres bruk av Tjenesten, herunder uvedkommende sin eventuelle bruk. Er bruker av Tjenesten under 18 år er nærmeste pårørende å betrakte som Kunde.

 

5.2 Kundens bruk av Tjenestene

Kunden kan gi andre i sin husstand tilgang til sitt abonnement. Kunden er ansvarlig for all bruk av tjenester knyttet til eget abonnement og plikter og sørge for at uvedkommende verken elektronisk eller fysisk nytter Kundens abonnement til uberettiget bruk av tjenester levert av Tafjord Connect. Tjenesten kan ikke videreselges.

 

5.3 Bruk av Tafjord Connects utstyr

Kunden skal behandle Tafjord Connects utstyr i samsvar med bruksanvisningen, og/eller i henhold til Tafjord Connects anvisninger. Det er ikke tillatt å gjøre inngrep i utstyret, slik som for eksempel omprogrammering eller endringer i konfigurasjonen. Kunden skal ikke erstatte Tafjord Connects utstyr med eget utstyr, med mindre dette er skriftlig avtalt og godkjent av Tafjord Connect.

Tafjord Connect er ikke ansvarlig for problemer med bruk av Tjenesten eller annet, dersom abonnentenheten fraviker fra standard konfigurasjon eller som følge av at det er utført ulovlig inngrep i Tafjord Connects utstyr.

Utstyret skal kun benyttes på den adresse som er angitt i avtalen. Utstyret skal ikke fjernes fra denne adresse uten skriftlig samtykke fra Tafjord Connect, med mindre dette gjøres for å returnere utstyret til Tafjord Connect. Kunden plikter å holde utstyret forsikret til dets fulle verdi, og i henhold til vanlig kombinert innboforsikring.

Merking på utstyret som viser at dette er Tafjord Connects eiendom, må ikke fjernes. Utstyret kan ikke selges, leies ut, lånes eller på annen måte overdras. Det kan heller ikke pantsettes. Kunden har ikke adgang til å benytte tjenesten til kommersielle formål. Kunden kan ikke videreselge eller leie ut tjenesten.

Kunden er ansvarlig for tap og skader på utstyret så lenge dette er i hans besittelse, og skal uten opphold varsle Tafjord Connect dersom tap eller skade skjer.

Dersom Tafjord Connect finner det nødvendig å bytte ut utstyret i forbindelse med oppgradering eller lignende, skal Kunden selv bringe det gamle og hente det nye utstyret hos Tafjord Connect, med mindre Tafjord Connect påtar seg å utføre dette.

Ved avtalens opphør skal utstyret straks leveres til Tafjord Connect. Manglende tilbakelevert utstyr vil bli fakturert i henhold til gjeldende prisliste.  

 

5.4 Tilleggstjenester

Kunden kan når som helst velge andre tilleggstjenester innen vedkommende tjenesteområde eller innenfor nye tjenesteområder. Dersom tilleggstjenesten gjelder en høyere prisklasse, betales et mellomlegg lik differansen mellom pris for eksisterende og ny Tjeneste, pluss eventuelle gebyrer i henhold til gjeldende prislister.

 

5.5 Endringer fra Kundens side

 

5.5.1 Varsel

Endringer som har betydning for abonnementsavtalen skal meldes til Tafjord Connect senest seks uker før endringen trer i kraft.

 

5.5.2 Flytting

Kunden skal omgående melde fra om adresseforandring som følge av flytting. For å sikre at utstyret kan leveres på nytt sted uten at nedetid forekommer, må flytting meldes senest seks uker før det finner sted.

 

5.6 Datasnoking og spredning av skadelig informasjon

Kunden må i sin bruk av Tjenesten ikke forsere elektroniske sperrer, låser eller koder eller på annen måte skaffe seg uberettiget tilgang til andre tjenester eller systemer, som ikke er ment for Kunden. Kunden må heller ikke benytte, utnytte eller spre informasjon som han har skaffet seg uberettiget tilgang til.

Det er ikke tillatt å spre datavirus eller andre skadelige programmer, benytte Tjenestene til e-post bombing (SPAM), reklame e-post eller annen form for e-post der man sender til flere brukere man ikke kjenner eller liknende. Det er heller ikke tillatt å oppgi falskt navn og/eller adresse.

 

5.7 Regler, skikk og bruk

Videre plikter Kunden å bruke sunn fornuft og alminnelig høflighet i sin bruk av Tjenestene.

For øvrig skal Kunden selvsagt benytte Tjenesten i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldende lovverk.

 

5.8. Overdragelse

Kunden kan ikke overdra leiet utstyr til andre med mindre Tafjord Connect skriftlig har bekreftet at slik overdragelse kan skje. I så fall kan endringsavgift belastes den nye Kunden.

 

6. Tafjord Connects rettigheter og plikter

 

6.1 Tilgjengelighet og kontroll

Tilgjengelighet for Tjenester, åpningstider for henvendelser vedrørende feil samt feilrettingstider fremgår av særskilt produktinformasjon tilgjengelig på www.tafjord.no. For næringskunder henvises det også til SLA. (Service Level Agreement).

 

6.2 Overdragelse

Tafjord Connect kan fritt overdra sine rettigheter og plikter i avtaleforholdet internt i Tafjord-konsernet, ved overdragelse av virksomhet, og eller ved overdragelse til annen leverandør.

 

6.3 Behandling av personopplysninger

Ved bestilling av abonnement vil de opplysninger som Kunden oppgir bli lagret i Tafjord Connects kundebase. Opplysningene vil sammen med innhentet kredittvurdering av Kunden (jf vilkårene punkt 1.4) bli lagret til bruk ved levering av Tjenesten, varsling og fakturering. Opplysningene vil ikke bli brukt til markedsføring eller utlevert til andre med mindre Tafjord Connect er rettslig forpliktet til dette. Kunden har på forespørsel rett til innsyn, og kan kreve uriktig eller ufullstendige opplysninger rettet. Med unntak fra slik rett til innsyn følger av personopplysningsloven § 23.

Tafjord Connect og de ansatte hos Tafjord Connect plikter å bevare taushet om opplysninger vedrørende Kundens bruk av Tjenesten. Slike opplysninger kan likevel utleveres med Kundens samtykke eller gis til domstolene eller andre offentlige myndigheter når Tafjord Connect er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon. Tafjord Connect kan benytte kundeopplysninger til promotering av egne produkter, så lenge Kunden ikke har reservert seg mot dette.

 

7. Oppsigelse

 

7.1 Oppsigelse fra Kunden

Kunden kan ikke si opp abonnementet innenfor bindingstiden dersom ikke annet er avtalt eller følger av nærværende betingelser. Deretter kan Kunden (privatkunden) si opp abonnementsavtalen med en (1) måneds skriftlig varsel, gjeldende fra den første i påfølgende måned. For bedriftskunder gjelder 3 måneders skriftlig varsel om oppsigelse.

Flytter kunden til nytt sted som ikke er i leverandørens fibernett og det foreligger bindingstid for ett eller flere produkter/tjenester, ansees det som oppsigelse fra kunden.

Ved brudd på bindingstid for en eller flere tjenester som er levert iht. avtalen kan Tafjord Connect kreve innfrielse av gjenstående abonnementstid og tilbakeført rabatter og kombinasjonsrabatter gitt ved etablering av tjenesten (e).

Ved fratredelse av avtalen etter utløp av angrefrist og før arbeid med installasjon er påbegynt, påløper et bruddgebyr til kunde tilsvarende kontraktssum for 6 måneder.  

7.1.2 Prisendring innenfor bindingstid

Dersom Kunden (privatkunden) ikke godtar prisendring som nevnt i punkt 4, har Kunden rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning ved at leiet utstyr tilbakeføres til Tafjord Connect.

 

7.2 Oppsigelse fra leverandør

Tafjord Connect kan si opp avtalen med en måneds skriftlig varsel til Kunden. For bedriftskunder gjelder 3 måneders skriftlig oppsigelse. Som gyldig oppsigelsesgrunn skal alltid regnes at Tafjord Connect ikke lenger kan opprettholde Kundens tilknytning til sitt nett, herunder for eksempel som følge av at Tafjord Connect avslutter levering av angjeldende Tjeneste.

Likeledes kan Tafjord Connect si opp avtalen dersom levert kvalitet ikke tilfredsstiller Kunden og feil eller mangel er uopprettelig, eller dersom feil eller mangel ikke uten uforholdsmessig bruk av ressurser, kan utbedres.

Ved oppsigelse er Kunden ansvarlig for å tilbakelevere alt mottatt utstyr. Ved tilbakelevering av utstyr skal dette være i den stand det var da Kunden mottok det. Manglende innlevering av utstyr medfører fakturering av utstyrets verdi. Det gis ingen refusjon av etableringsbeløp eller abonnement ved oppsigelse eller stenging.

 

8. Feil eller mangler ved tjenesten

 

8.1 Undersøkelse og reklamasjon

Før feil meldes til Tafjord Connect skal Kunden undersøke om feilen skyldes forhold på Kundens side. Dersom Kunden melder om en feil som ligger utenfor Tafjord Connects ansvarsområde, og Kunden burde forstått dette, kan Tafjord Connect kreve dekket de omkostninger som forbundet med feilsøking.

Kunden mister sin rett til å gjøre manglene gjeldende dersom han ikke gir Tafjord Connect melding om mangelen innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget den.

 

8.2 Avhjelp

Tafjord Connect skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med mangel ved produktet iverksette tiltak for å rette mangelen. Dersom Kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å rette mangelen utover det som måtte være avtalt med Tafjord Connect, er Tafjord Connect ikke ansvarlig for å dekke utgifter som påløper til slik retting.

Tafjord Connects ansvar for feilsøking og feilretting gjelder for linje til kunden og til og med det utstyr som er levert fra Tafjord Connect.

 

8.2.1 Adgang til Kundens brukerutstyr

Kunden plikter å gi Tafjord Connect adgang til lokalet der Kundens brukerutstyr er lokalisert for nødvendig feilsøking og feilretting.

 

8.3 Ansvar og erstatning

 

8.3.1 Ansvar

Tafjord Connect er kun ansvarlig for skade på Abonnentens person, tredjeperson eller gods i den utstrekning dette følger av de alminnelige erstatningsregler som gjelder på området, og skaden kan tilbakeføres til Tafjord Connect.

Det presiseres spesielt at Tafjord Connect ikke utøver kontroll over informasjon som sendes gjennom Tafjord Connects nett. Tafjord Connect kan ikke holdes ansvarlig for skade, mangler eller tap hos Kunden som skyldes slik informasjon.

Abonnenten må selv beskytte sitt tele- og datautstyr mot uvedkommende. Tafjord Connect er ikke ansvarlig for tap som direkte eller indirekte kan tilbakeføres til uvedkommende sin bruk av Tjenesten hos Abonnenten.

 

8.3.2 Erstatning

8.3.2.1 Direkte tap

Tafjord Connect er ansvarlig for direkte tap som skyldes mangler ved Tjenestene.

Dette gjelder likevel ikke hvis Tafjord Connect godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Tafjord Connects kontroll, og som Tafjord Connect ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Med direkte tap forstås kun nødvendige og dokumenterte merutgifter som Kunden er påført som en følge av mangelen.

Tafjord Connect er også ansvarlig for skade som ved uaktsomhet er forøvd av Tafjord Connect på Kundens eiendom og eiendeler for øvrig, ved montering, installasjon og kabelføring som overskrider det som er nødvendig for monteringen.

 

8.3.2.3 Indirekte tap

Tafjord Connect er ikke ansvarlig for indirekte tap som følger av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Tafjord Connects side. Som indirekte tap regnes:

- tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd)

- tap som følge av at Tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsett (avsavn)

- tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt faller bort eller ikke blir riktig oppfylt

- tap som følge av skade på annet utstyr levert av Tafjord Connect og gjenstander som utstyret brukes til fremstilling av eller som har nær og direkte sammenheng med utstyrets forutsatte bruk.

 

8.3.2.4 Tafjord Connects samlede erstatningsansvar

Tafjord Connects samlede erstatningsansvar er begrenset til abonnementsavgift for angjeldende periode, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet fra Tafjord Connects side. Ved grov uaktsomhet er erstatning begrenset oppad til NOK 10.000,-.

 

8.4. Heving

Kunden kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra Tafjord Connects side.

 

9. Kundens mislighold

 

9.1 Forsinket betaling

Ved forsinket betaling blir tjenesten helt eller delvis stengt, og forblir helt eller delvis stengt inntil utestående beløp er innbetalt og registrert hos Tafjord Connect. Tjenesten kan også stenges helt eller delvis hvis det foreligger forsinket betaling for andre Tjenester fra Tafjord Connect.

Kunden får ikke fradrag i fastavgift for den tiden Tjenesten har vært helt eller delvis stengt som følge av forsinket betaling.

 

9.2 Ansvar og erstatning

Hvis utstyret tilhørende Tafjord Connect går tapt eller skades mens utstyret befinner seg hos Kunden, er Kunden objektivt ansvarlig. Ved tap eller uopprettelig skade, svarer Kunden erstatning med en sum i henhold til prisliste.

 

9.3 Stenging

Tafjord Connect kan stenge Kundens tilgang til tjenesten helt eller delvis dersom det foreligger mislighold som omtalt i nærværende punkt eller dersom Kunden utøver aktiviteter, herunder "spamming", distribusjon av uønsket innhold, innbrudd og forsøk på innbrudd, som kan forringe tjenestekvaliteten for andre brukere, eller for øvrig opptrer i strid med sine plikter nevnt ovenfor i punkt 5.

Vurderes stengning i denne sammenheng vil Kunden bli informert av Tafjord Connect.

Dersom Tjenesten blir stengt som følge av forhold på Kundens side, og på et senere tidspunkt gjenåpnes, påløper et gebyr i henhold til gjeldende prisliste.

 

9.4. Heving

Tafjord Connect kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen og kreve utstyr tilbakelevert ved vesentlig mislighold fra Kundens side. Vesentlig mislighold kan for eksempel foreligge dersom Kunden:

  • ikke betaler etter 2. gangs purring eller etter at inkassovarsel er gitt.
  • bruker utstyr som ikke er typegodkjent.
  • bruk av Tjenesten i strid med offentlige rettslige regler eller.
  • på annen måte grovt misbruk av Tjenesten, herunder ved brudd på opphavsrettigheter.

Spredning av barneporno, rasistiske ytringer og ærekrenkelser kan være brudd på offentlige rettslige regler, mens krenkelse av opphavsrettigheter vil kunne være både brudd på offentlige rettslige regler og brudd på opphavsmannrettigheter. Dersom Kunden etter slik heving ikke tilbakeleverer Tafjord Connects utstyr, blir Kunden fakturert for utstyret i henhold til gjeldende prisliste.

 

10. Ekstraordinære bruksrestriksjoner

 

Tafjord Connect har rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i Tjenesten som anses nødvendige av tekniske, drifts eller vedlikeholdsmessige årsaker. Tafjord Connect skal bestrebe seg på å varsle om slike tiltak i god tid før de gjennomføres. Har Kunden meldt feil og Tafjord Connect av tekniske årsaker må gjøre avbrudd i tjenesten forbeholder Tafjord Connect seg retten til ikke å varsle spesifikt, ved korte avbrudd i Tjenesten.

I nødssituasjoner, herunder force majeure, alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, omfattende streik eller lockout, samt alvorlig fare for sabotasje mot nett eller tjenester, har Tafjord Connect rett til å gjennomføre avbrudd eller begrensninger i Tjenesten, samt å avskjære adgangen til denne for nye kunder.

Tafjord Connect er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av de nevnte tiltak.

 

11. Endringer i vilkårene

Tafjord Connect forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av lover, vedtak og anbefalinger fra offentlige myndigheter. Ved vesentlige endringer i vilkårene har Kunden rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning og kreve refundert en forholdsmessig del av forhåndsbetalte avgifter. Endring av vilkårene varsles en måned forut for gjennomføringen.

 

12. Tvister

Tvister mellom Kunden og Tafjord Connect skal søkes løst i minnelighet. Tvister om internettaksess kan, iht. bransjenorm for internettaksess, også bringes inn for Brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon.

Dersom tvisten ikke lar seg løse ved forhandlinger kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler. Sunnmøre tingrett er verneting i første instans.

Kontrakten er underlagt norsk rett.

 

13. Ikrafttredelse

Vilkårene gjelder fra 25.oktober 2005.

 

14. Spesielle vilkår (Vilkår som publisert på www.tafjord.no)

 

14.1 → Spesielle vilkår for TV- og mediatjenester

 

14.2 → Spesielle vilkår for Telefonitjenester