Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Konsernets redegjørelser for aktsomhetsvurderinger finner du ved å følge denne lenken.

Tafjord Kraft AS følger opp Åpenhetsloven på vegne av alle selskapene i konsernet. Vi ber om at eventuelle informasjonskrav registreres i skjemaet på denne siden.

Tafjord Kraft AS vil som hovedregel gi en tilbakemelding på informasjonskrav innen tre uker etter at informasjonskravet er mottatt. I visse tilfeller kan behandlingstiden være inntil 2 måneder, jf Åpenhetsloven § 7. Informasjonssøker vil i så fall, innen 3 uker etter at informasjonskravet ble mottatt, bli orientert om forlengelsen og årsak til forlengelse, samt informasjon om når informasjonskravet kan forventes å bli besvart. 

Vi gjør oppmerksom på at Åpenhetsloven § 6 åpner for at et informasjonskrav kan avslås blant annet dersom: 
•    kravet ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva kravet gjelder
•    kravet er åpenbart urimelig
•    den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om noens personlige forhold
•    den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller andre drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningene angår.

Et eventuelt avslag på et krav om informasjon vil bli behandlet i samsvar med bestemmelsene i Åpenhetsloven § 7.

(skjema nedenfor som informasjonssøker kan benytte)

Forespørsel om informasjon om håndtering av negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Oppgi en så konkret beskrivelse som mulig.
Takk for påmeldingen