Strøm og varme

Energigjenvinning

Ved energigjenvinning blir restavfall til strøm og varme - uten utslipp, og med 100% ressursutnyttelse.

Flere ønsker å kjøpe færre og mer varige ting, og vi ser at fokuset rundt matsvinn er økende. Vi gjenbruker stadig mer i Norge, det har blitt populært og miljømessig riktig for informerte forbrukere.

Sorteringsgraden øker, og en stadig større andel glass, papir, papp, plast, metaller og trevirke blir sortert ut og nyttiggjort igjen.

På energigjenvinningsanlegg som hos oss tar vi oss av alt det som blir igjen - og utnytter en ressurs som få tenker kan komme til nytte. Ved produksjon av varme og strøm gjennom forbrenning håndteres prosessen lokalt, utslippsfritt og med god ressursutnyttelse. Uten lang transportvei, og med lave klimautslipp.

Energigjenvinning er med på å minske forurensende utslipp, og ved produksjon og distribusjon av fjernvarme erstatter man ofte mindre miljøvennlige former for oppvarming, som fyringsolje eller elektrisitet basert på ikke-fornybare energikilder.

Forbrenning av restavfall påvirker ikke det ytre miljø, er klimanøytralt og løser miljøutfordringer.